کارمزد ارزهای دیجیتال

توجه: کارمزد های خرید همان کارمزد شبکه می باشد که توسط شبکه تعیین میشود و بیت برگ هیچ منفعتی در این امر ندارد، لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

#
ارز دیجیتال
کارمزد خرید
کارمزد فروش
1
شبکه Bitcoin
782,636 تومان
شبکه BEP20
9,548 تومان
رایگان
2
شبکه ERC20
685,900 تومان
رایگان
3
شبکه ERC20
713,271 تومان
شبکه BEP2
9,540 تومان
رایگان
4
شبکه ERC20
784,372 تومان
شبکه BEP2
15,687 تومان
شبکه BEP20
0 تومان
رایگان
5
شبکه BEP2
9,473 تومان
شبکه BEP20
9,473 تومان
رایگان
6
شبکه Terra
47,558 تومان
رایگان
7
شبکه BEP2
9,434 تومان
شبکه Ripple
6,738 تومان
شبکه BEP20
9,434 تومان
رایگان
8
شبکه WAX
30,389 تومان
رایگان
9
شبکه Solana
59,732 تومان
رایگان
10
شبکه ERC20
1,084,807 تومان
شبکه BEP2
9,040 تومان
شبکه Polkadot
90,401 تومان
شبکه BEP20
9,040 تومان
رایگان
11
شبکه ERC20
1,101,979 تومان
رایگان
12
شبکه ERC20
1,105,805 تومان
شبکه BEP20
9,546 تومان
رایگان
13
شبکه ERC20
1,074,582 تومان
شبکه BEP20
9,482 تومان
رایگان
14
شبکه BEP2
9,368 تومان
شبکه EOS
10,893 تومان
شبکه BEP20
9,368 تومان
رایگان
15
شبکه ERC20
1,028,215 تومان
رایگان
16
شبکه BEP2
9,512 تومان
شبکه Cardano
43,238 تومان
شبکه BEP20
9,512 تومان
رایگان
17
شبکه ERC20
351,921 تومان
شبکه BEP2
1,375 تومان
شبکه BEP20
9,623 تومان
رایگان
18
شبکه ERC20
1,089,953 تومان
رایگان
19
شبکه BEP2
9,834 تومان
شبکه BEP20
9,834 تومان
شبکه NEAR Protocol
2,980 تومان
رایگان
20
شبکه BEP20
9,544 تومان
شبکه Avalanche
28,923 تومان
رایگان
21
شبکه Tezos
16,736 تومان
شبکه BEP20
3,347 تومان
رایگان
22
شبکه BEP20
9,348 تومان
شبکه Filecoin
1,263 تومان
رایگان
23
شبکه TRC20
2,628 تومان
رایگان
24
شبکه TRC20
2,874 تومان
رایگان
25
شبکه ERC20
1,179,113 تومان
شبکه BEP20
10,194 تومان
رایگان
26
شبکه BEP2
9,641 تومان
شبکه BEP20
9,641 تومان
شبکه Litecoin
5,074 تومان
رایگان
27
شبکه ERC20
1,111,623 تومان
رایگان
28
شبکه BEP2
9,443 تومان
شبکه dogecoin
27,773 تومان
شبکه BEP20
9,443 تومان
رایگان
29
شبکه ERC20
784,451 تومان
رایگان
30
شبکه BEP2
9,400 تومان
شبکه Fantom
495 تومان
رایگان
31
شبکه ERC20
1,064,316 تومان
شبکه BEP20
9,199 تومان
رایگان
32
شبکه ERC20
1,061,653 تومان
شبکه BEP2
9,198 تومان
شبکه BEP20
9,198 تومان
رایگان
33
شبکه ERC20
1,093,197 تومان
رایگان
34
شبکه ERC20
1,087,790 تومان
شبکه BEP20
9,435 تومان
رایگان
35
شبکه ERC20
1,017,308 تومان
رایگان
36
شبکه Cosmos
3,872 تومان
شبکه BEP20
9,292 تومان
رایگان
37
شبکه BEP2
9,464 تومان
شبکه Zcash
5,567 تومان
شبکه BEP20
9,464 تومان
رایگان
38
شبکه ERC20
1,040,665 تومان
شبکه BEP2
9,606 تومان
شبکه BEP20
9,606 تومان
رایگان
39
شبکه Theta Token
18,034 تومان
رایگان
40
شبکه VeChain
58,002 تومان
رایگان
41
شبکه BEP2
9,399 تومان
شبکه ETC
12,532 تومان
رایگان
42
شبکه Internet Computer
289 تومان
رایگان
43
شبکه ERC20
1,114,191 تومان
شبکه BEP20
9,650 تومان
رایگان
44
شبکه ERC20
4,139,713 تومان
رایگان
45
شبکه TRC20
107,105 تومان
شبکه BEP20
9,297 تومان
رایگان
46
شبکه ERC20
1,108,178 تومان
رایگان
47
شبکه ERC20
1,110,204 تومان
شبکه Walton
347 تومان
رایگان
48
شبکه ERC20
1,064,089 تومان
شبکه BEP2
9,235 تومان
رایگان
49
شبکه ERC20
1,624,554 تومان
شبکه BEP20
9,376 تومان
رایگان
50
شبکه BEP20
9,255 تومان
رایگان