کارمزد ارزهای دیجیتال

توجه: کارمزد های خرید همان کارمزد شبکه می باشد که توسط شبکه تعیین میشود و بیت برگ هیچ منفعتی در این امر ندارد، لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

#
ارز دیجیتال
کارمزد خرید
کارمزد فروش
1
شبکه BTC
631,539 تومان
رایگان
2
شبکه ERC20
739,933 تومان
رایگان
3
شبکه dogecoin
54,459 تومان
رایگان
4
شبکه ERC20
246,679 تومان
شبکه BEP2
12,334 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
0 تومان
رایگان
5
شبکه BEP2
7,756 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
7,756 تومان
رایگان
6
شبکه ERC20
1,531,161 تومان
رایگان
7
شبکه BEP2
8,219 تومان
شبکه EOS
28,343 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
8,219 تومان
رایگان
8
شبکه BEP2
7,830 تومان
شبکه XRP
8,510 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
7,830 تومان
رایگان
9
شبکه BEP2
8,096 تومان
شبکه Cardano
42,612 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
8,096 تومان
رایگان
10
شبکه BEP2
7,650 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
7,650 تومان
شبکه LTC
8,138 تومان
رایگان
11
شبکه ERC20
1,615,693 تومان
شبکه BEP2
8,329 تومان
شبکه DOT
100,354 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
8,329 تومان
رایگان
12
شبکه Ethereum Classic
22,979 تومان
رایگان
13
شبکه ERC20
1,529,807 تومان
شبکه BEP2
8,066 تومان
رایگان
14
شبکه BCH
33,017 تومان
رایگان
15
شبکه ERC20
1,472,565 تومان
شبکه BEP2
8,394 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
8,394 تومان
رایگان
16
شبکه TRC20
3,114 تومان
رایگان
17
شبکه VeChain
93,613 تومان
رایگان
18
شبکه Zcash
7,844 تومان
رایگان
19
شبکه ERC20
1,486,253 تومان
رایگان
20
شبکه SOL
10,953 تومان
رایگان
21
شبکه BEP20 (BSC)
8,506 تومان
شبکه FIL
3,038 تومان
رایگان
22
شبکه BEP20 (BSC)
7,813 تومان
شبکه Stellar Lumens
313 تومان
رایگان
23
شبکه ERC20
369,981 تومان
رایگان
24
شبکه ERC20
1,542,466 تومان
رایگان
25
شبکه ERC20
1,595,017 تومان
شبکه BEP2
8,257 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
8,257 تومان
رایگان
26
شبکه ERC20
1,514,445 تومان
شبکه BEP2
7,769 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
7,769 تومان
رایگان
27
شبکه ERC20
1,466,538 تومان
شبکه BEP2
7,752 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
7,752 تومان
رایگان
28
شبکه ERC20
1,518,628 تومان
شبکه BEP2
7,798 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
7,798 تومان
رایگان
29
شبکه NANO
2,904 تومان
رایگان
30
شبکه ERC20
1,479,661 تومان
رایگان
31
شبکه BEP20 (BSC)
8,569 تومان
شبکه KSM
138,209 تومان
رایگان
32
شبکه LUNA
8,333 تومان
رایگان
33
شبکه Theta Token
24,806 تومان
رایگان
34
شبکه BEP20 (BSC)
7,659 تومان
شبکه AVAX
9,118 تومان
رایگان
35
شبکه BEP20 (BSC)
9,974 تومان
شبکه Chiliz Chain (CHZ)
0 تومان
رایگان
36
شبکه ERC20
1,562,091 تومان
شبکه BEP2
8,030 تومان
رایگان
37
شبکه ERC20
1,669,254 تومان
شبکه BEP2
9,365 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
9,365 تومان
رایگان
38
شبکه TRC20
3,049 تومان
رایگان
39
شبکه ONT
55,973 تومان
رایگان
40
شبکه NEP5
0 تومان
رایگان
41
شبکه ERC20
1,533,825 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
7,899 تومان
رایگان
42
شبکه GXChain
9,990 تومان
رایگان
43
شبکه ERC20
1,490,269 تومان
رایگان
44
شبکه Dash
18,832 تومان
رایگان
45
شبکه BEP2
7,934 تومان
شبکه FTM
172 تومان
رایگان
46
شبکه ERC20
1,637,314 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
8,732 تومان
رایگان
47
شبکه ERC20
1,472,515 تومان
رایگان
48
شبکه BEP2
8,172 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
8,172 تومان
رایگان
49
شبکه ATOM
3,105 تومان
رایگان
50
شبکه Tezos
15,777 تومان
رایگان