کارمزد ارزهای دیجیتال

توجه: کارمزد های خرید همان کارمزد شبکه می باشد که توسط شبکه تعیین میشود و بیت برگ هیچ منفعتی در این امر ندارد، لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

#
ارز دیجیتال
کارمزد خرید
کارمزد فروش
1
شبکه BTC
465,627 تومان
رایگان
2
شبکه ERC20
172,202 تومان
رایگان
3
شبکه ERC20
249,950 تومان
شبکه BEP2
12,498 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
0 تومان
رایگان
4
شبکه dogecoin
24,006 تومان
رایگان
5
شبکه BEP2
3,387 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,387 تومان
رایگان
6
شبکه BEP2
3,537 تومان
شبکه Cardano
29,473 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,537 تومان
رایگان
7
شبکه ERC20
328,035 تومان
شبکه BEP2
3,280 تومان
رایگان
8
شبکه BEP2
3,350 تومان
شبکه XRP
3,641 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,350 تومان
رایگان
9
شبکه ERC20
338,756 تومان
شبکه BEP2
3,311 تومان
شبکه DOT
38,063 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,311 تومان
رایگان
10
شبکه SOL
6,762 تومان
رایگان
11
شبکه VeChain
37,385 تومان
رایگان
12
شبکه ERC20
346,960 تومان
رایگان
13
شبکه ERC20
249,975 تومان
رایگان
14
شبکه ERC20
358,156 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,504 تومان
رایگان
15
شبکه BEP2
3,342 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,342 تومان
شبکه LTC
3,038 تومان
رایگان
16
شبکه BEP20 (BSC)
3,770 تومان
شبکه FIL
1,257 تومان
رایگان
17
شبکه Theta Token
19,041 تومان
رایگان
18
شبکه ERC20
373,766 تومان
شبکه BEP2
3,680 تومان
رایگان
19
شبکه Ethereum Classic
9,492 تومان
رایگان
20
شبکه Theta Token
18,680 تومان
رایگان
21
شبکه BEP2
3,379 تومان
شبکه EOS
8,663 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,379 تومان
رایگان
22
شبکه BEP20 (BSC)
3,456 تومان
رایگان
23
شبکه ERC20
333,746 تومان
شبکه BEP2
3,255 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,255 تومان
رایگان
24
شبکه TRC20
1,296 تومان
رایگان
25
شبکه BCH
11,148 تومان
رایگان
26
شبکه BEP20 (BSC)
3,055 تومان
رایگان
27
شبکه BEP2
3,125 تومان
رایگان
28
شبکه ERC20
688,123 تومان
شبکه BEP2
3,388 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,388 تومان
رایگان
29
شبکه NEP5
0 تومان
رایگان
30
شبکه ERC20
372,042 تومان
شبکه BEP2
3,636 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,636 تومان
رایگان
31
شبکه TRC20
1,407 تومان
رایگان
32
شبکه ERC20
376,584 تومان
شبکه BEP2
3,621 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,621 تومان
رایگان
33
شبکه BEP20 (BSC)
3,377 تومان
شبکه Stellar Lumens
119 تومان
رایگان
34
شبکه LUNA
2,411 تومان
رایگان
35
شبکه BEP2
3,179 تومان
شبکه FTM
56 تومان
رایگان
36
شبکه Monero
516 تومان
رایگان
37
شبکه Zcash
2,684 تومان
رایگان
38
شبکه BEP2
3,489 تومان
شبکه KAVA
79 تومان
رایگان
39
شبکه ATOM
1,144 تومان
رایگان
40
شبکه ONT
14,918 تومان
رایگان
41
شبکه Waves
635 تومان
رایگان
42
شبکه ERC20
329,144 تومان
رایگان
43
شبکه ERC20
323,388 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,172 تومان
رایگان
44
شبکه ERC20
350,250 تومان
رایگان
45
شبکه ERC20
342,604 تومان
رایگان
46
شبکه Algorand
192 تومان
رایگان
47
شبکه FIAT
0 تومان
رایگان
48
شبکه Dash
6,088 تومان
رایگان
50
شبکه ERC20
348,179 تومان
رایگان