کارمزد ارزهای دیجیتال

توجه: کارمزد های خرید همان کارمزد شبکه می باشد که توسط شبکه تعیین میشود و بیت برگ هیچ منفعتی در این امر ندارد، لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

#
ارز دیجیتال
کارمزد خرید
کارمزد فروش
1
شبکه Bitcoin
607,009 تومان
رایگان
2
شبکه Ethereum (ERC20)
415,066 تومان
رایگان
3
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,288 تومان
شبکه Cardano
67,791 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,288 تومان
رایگان
4
شبکه Ethereum (ERC20)
709,645 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
14,193 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
0 تومان
رایگان
5
شبکه Solana
39,010 تومان
رایگان
6
شبکه Terra
21,544 تومان
رایگان
7
شبکه Ethereum (ERC20)
636,575 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
4,817 تومان
شبکه Polkadot
86,024 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
4,817 تومان
رایگان
8
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
4,894 تومان
شبکه Avalanche
19,576 تومان
رایگان
9
شبکه Ethereum (ERC20)
583,853 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
4,446 تومان
رایگان
10
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
4,824 تومان
شبکه Filecoin
1,723 تومان
رایگان
11
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,384 تومان
شبکه Fantom
359 تومان
رایگان
12
شبکه Ethereum (ERC20)
750,396 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,710 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,710 تومان
رایگان
13
شبکه Binance Chain (BEP2)
4,979 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
4,979 تومان
رایگان
14
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,064 تومان
شبکه Ripple
6,663 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,064 تومان
رایگان
15
شبکه Cosmos
5,677 تومان
رایگان
16
شبکه Tezos
20,201 تومان
رایگان
17
شبکه Harmony
9 تومان
رایگان
18
شبکه CELO
197 تومان
رایگان
19
شبکه Ethereum (ERC20)
709,716 تومان
رایگان
20
شبکه dogecoin
29,806 تومان
رایگان
21
شبکه Ethereum (ERC20)
350,724 تومان
رایگان
22
شبکه Binance Chain (BEP2)
4,772 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
4,772 تومان
شبکه NEAR Protocol
2,169 تومان
رایگان
23
شبکه Algorand
495 تومان
رایگان
24
شبکه Ethereum (ERC20)
618,765 تومان
رایگان
25
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,201 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,201 تومان
شبکه Litecoin
4,334 تومان
رایگان
26
شبکه Ethereum (ERC20)
665,537 تومان
رایگان
27
شبکه Ethereum (ERC20)
310,554 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,112 تومان
رایگان
28
شبکه Binance Chain (BEP2)
4,681 تومان
شبکه KAVA
167 تومان
رایگان
29
شبکه Ethereum (ERC20)
647,793 تومان
رایگان
30
شبکه Ethereum (ERC20)
658,326 تومان
رایگان
31
شبکه Tron (TRC20)
2,579 تومان
رایگان
32
شبکه Theta Token
17,613 تومان
رایگان
33
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
4,763 تومان
شبکه Elrond eGold
6,268 تومان
رایگان
34
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,028 تومان
شبکه EOS
11,428 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,028 تومان
رایگان
35
شبکه VeChain
51,938 تومان
رایگان
36
شبکه Ethereum (ERC20)
684,270 تومان
رایگان
37
شبکه Ethereum Classic
13,527 تومان
رایگان
38
شبکه IoTeX
187 تومان
رایگان
39
شبکه Ethereum (ERC20)
670,053 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,091 تومان
رایگان
40
شبکه Bitcoin Cash
14,700 تومان
رایگان
41
شبکه Internet Computer
388 تومان
رایگان
42
شبکه Ethereum (ERC20)
655,283 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
4,894 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
4,894 تومان
رایگان
43
شبکه Hedera Hashgraph
9,622 تومان
رایگان
44
شبکه Ethereum (ERC20)
594,810 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
4,898 تومان
رایگان
45
شبکه Ethereum (ERC20)
707,239 تومان
رایگان
46
شبکه Ethereum (ERC20)
651,138 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
4,966 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
4,966 تومان
رایگان
47
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
4,944 تومان
رایگان
48
شبکه Ethereum (ERC20)
601,512 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
4,872 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
4,872 تومان
رایگان
49
شبکه Ethereum (ERC20)
641,158 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
4,903 تومان
رایگان
50
شبکه Ethereum (ERC20)
631,580 تومان
رایگان