کارمزد ارزهای دیجیتال

توجه: کارمزد های خرید همان کارمزد شبکه می باشد که توسط شبکه تعیین میشود و بیت برگ هیچ منفعتی در این امر ندارد، لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

#
ارز دیجیتال
کارمزد خرید
کارمزد فروش
1
شبکه BTC
577,115 تومان
رایگان
2
شبکه ERC20
209,428 تومان
رایگان
3
شبکه ERC20
414,599 تومان
رایگان
4
شبکه ERC20
252,949 تومان
شبکه BEP2
12,647 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
0 تومان
رایگان
5
شبکه ERC20
403,376 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,634 تومان
رایگان
6
شبکه BEP2
3,960 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,960 تومان
رایگان
7
شبکه dogecoin
26,056 تومان
رایگان
8
شبکه ERC20
420,482 تومان
شبکه BEP2
3,942 تومان
رایگان
9
شبکه BEP2
3,888 تومان
شبکه Cardano
32,402 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,888 تومان
رایگان
10
شبکه BEP2
3,906 تومان
شبکه XRP
4,068 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,906 تومان
رایگان
11
شبکه ERC20
252,975 تومان
رایگان
12
شبکه ERC20
398,492 تومان
رایگان
13
شبکه ERC20
426,524 تومان
شبکه BEP2
3,976 تومان
شبکه DOT
36,146 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,976 تومان
رایگان
14
شبکه Theta Token
18,510 تومان
رایگان
15
شبکه ERC20
428,620 تومان
رایگان
17
شبکه VeChain
42,403 تومان
رایگان
18
شبکه ERC20
399,082 تومان
رایگان
19
شبکه Ethereum Classic
12,417 تومان
رایگان
20
شبکه LUNA
4,790 تومان
رایگان
21
شبکه BEP2
3,925 تومان
شبکه KAVA
135 تومان
رایگان
22
شبکه ERC20
843,193 تومان
شبکه BEP2
3,986 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,986 تومان
رایگان
23
شبکه BEP2
4,112 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
4,112 تومان
رایگان
24
شبکه SOL
7,089 تومان
رایگان
25
شبکه TRC20
1,554 تومان
رایگان
26
شبکه BEP20 (BSC)
4,076 تومان
شبکه FIL
1,274 تومان
رایگان
27
شبکه BEP2
4,118 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
4,118 تومان
شبکه LTC
3,432 تومان
رایگان
28
شبکه ERC20
430,013 تومان
شبکه BEP2
3,985 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,985 تومان
رایگان
29
شبکه BEP2
4,009 تومان
شبکه EOS
9,545 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
4,009 تومان
رایگان
30
شبکه ERC20
407,917 تومان
رایگان
31
شبکه BEP2
4,056 تومان
رایگان
32
شبکه TRC20
1,535 تومان
رایگان
33
شبکه BCH
12,659 تومان
رایگان
34
شبکه ERC20
432,854 تومان
شبکه BEP2
3,994 تومان
رایگان
35
شبکه ERC20
420,754 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,914 تومان
رایگان
36
شبکه ERC20
419,955 تومان
شبکه BEP2
3,945 تومان
رایگان
37
شبکه BEP20 (BSC)
4,115 تومان
رایگان
38
شبکه ERC20
724,592 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
4,166 تومان
رایگان
39
شبکه ERC20
400,016 تومان
رایگان
40
شبکه ERC20
425,279 تومان
شبکه BEP2
3,966 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,966 تومان
رایگان
41
شبکه ERC20
422,343 تومان
شبکه BEP2
3,936 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,936 تومان
رایگان
42
شبکه ERC20
402,267 تومان
رایگان
43
شبکه BEP20 (BSC)
4,159 تومان
رایگان
44
شبکه ERC20
456,370 تومان
رایگان
45
شبکه ERC20
427,458 تومان
شبکه BEP2
3,976 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,976 تومان
رایگان
46
شبکه ERC20
424,110 تومان
شبکه BEP2
3,983 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,983 تومان
شبکه LTO
25,860 تومان
رایگان
47
شبکه BEP20 (BSC)
3,983 تومان
شبکه Stellar Lumens
133 تومان
رایگان
48
شبکه ERC20
433,351 تومان
رایگان
49
شبکه ERC20
430,148 تومان
رایگان
50
شبکه ERC20
426,910 تومان
رایگان