کارمزد ارزهای دیجیتال

توجه: کارمزد های خرید همان کارمزد شبکه می باشد که توسط شبکه تعیین میشود و بیت برگ هیچ منفعتی در این امر ندارد، لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

#
ارز دیجیتال
کارمزد خرید
کارمزد فروش
1
شبکه Bitcoin
681,811 تومان
رایگان
2
شبکه Ethereum (ERC20)
491,667 تومان
رایگان
3
شبکه Solana
41,350 تومان
رایگان
4
شبکه Ethereum (ERC20)
705,000 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
14,100 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
0 تومان
رایگان
5
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
6,039 تومان
شبکه Avalanche
20,823 تومان
رایگان
6
شبکه Ethereum (ERC20)
806,796 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
6,002 تومان
شبکه Polkadot
98,390 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
6,002 تومان
رایگان
7
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,861 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,861 تومان
رایگان
8
شبکه Ethereum (ERC20)
748,644 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,587 تومان
رایگان
9
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,876 تومان
شبکه Cardano
67,539 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,876 تومان
رایگان
10
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,806 تومان
شبکه Ripple
7,639 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,806 تومان
رایگان
11
شبکه Ethereum (ERC20)
706,587 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,260 تومان
رایگان
12
شبکه Ethereum (ERC20)
391,402 تومان
رایگان
13
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,782 تومان
شبکه EOS
14,825 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,782 تومان
رایگان
14
شبکه dogecoin
34,362 تومان
رایگان
15
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,883 تومان
شبکه Filecoin
2,451 تومان
رایگان
16
شبکه Tron (TRC20)
3,050 تومان
رایگان
17
شبکه Ethereum (ERC20)
799,572 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,815 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,815 تومان
رایگان
18
شبکه Binance Chain (BEP2)
6,144 تومان
شبکه Fantom
384 تومان
رایگان
19
شبکه Cosmos
4,838 تومان
رایگان
20
شبکه Ethereum (ERC20)
390,598 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,626 تومان
رایگان
21
شبکه Terra
20,124 تومان
رایگان
22
شبکه Ethereum (ERC20)
416,259 تومان
رایگان
23
شبکه Ethereum (ERC20)
799,696 تومان
رایگان
24
شبکه Algorand
560 تومان
رایگان
25
شبکه Ethereum (ERC20)
799,778 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,963 تومان
رایگان
26
شبکه Ethereum (ERC20)
705,071 تومان
رایگان
27
شبکه MIOTA
23,854 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,725 تومان
رایگان
28
شبکه Hedera Hashgraph
12,199 تومان
رایگان
29
شبکه Ethereum (ERC20)
808,544 تومان
رایگان
30
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,689 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,689 تومان
شبکه Litecoin
5,172 تومان
رایگان
31
شبکه Ethereum (ERC20)
782,268 تومان
رایگان
32
شبکه Tezos
17,614 تومان
رایگان
33
شبکه Ethereum (ERC20)
795,291 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,904 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,904 تومان
رایگان
34
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,885 تومان
شبکه Elrond eGold
6,924 تومان
رایگان
35
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,799 تومان
شبکه KAVA
176 تومان
رایگان
36
شبکه Ethereum (ERC20)
784,823 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,715 تومان
رایگان
37
شبکه Ethereum (ERC20)
801,811 تومان
رایگان
38
شبکه Theta Token
21,881 تومان
رایگان
39
شبکه Ethereum (ERC20)
791,811 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,939 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,939 تومان
رایگان
40
شبکه Ethereum Classic
16,277 تومان
رایگان
41
شبکه VeChain
64,911 تومان
رایگان
42
شبکه Tron (TRC20)
3,201 تومان
رایگان
43
شبکه Ethereum (ERC20)
752,774 تومان
رایگان
44
شبکه Ethereum (ERC20)
1,539,720 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,851 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,851 تومان
رایگان
45
شبکه Ethereum (ERC20)
765,867 تومان
رایگان
46
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
6,073 تومان
رایگان
47
شبکه Binance Chain (BEP2)
6,131 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
6,131 تومان
شبکه NEAR Protocol
2,452 تومان
رایگان
48
شبکه Internet Computer
489 تومان
رایگان
49
شبکه Bitcoin Cash
17,853 تومان
رایگان
50
شبکه Ethereum (ERC20)
1,395,487 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,938 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,938 تومان
رایگان