کارمزد ارزهای دیجیتال

توجه: کارمزد های خرید همان کارمزد شبکه می باشد که توسط شبکه تعیین میشود و بیت برگ هیچ منفعتی در این امر ندارد، لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

#
ارز دیجیتال
کارمزد خرید
کارمزد فروش
1
شبکه BTC
467,588 تومان
رایگان
2
شبکه ERC20
173,161 تومان
رایگان
3
شبکه ERC20
249,925 تومان
شبکه BEP2
12,496 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
0 تومان
رایگان
4
شبکه dogecoin
24,196 تومان
رایگان
5
شبکه BEP2
3,410 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,410 تومان
رایگان
6
شبکه BEP2
3,559 تومان
شبکه Cardano
29,658 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,559 تومان
رایگان
7
شبکه ERC20
331,920 تومان
شبکه BEP2
3,319 تومان
رایگان
8
شبکه BEP2
3,355 تومان
شبکه XRP
3,647 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,355 تومان
رایگان
9
شبکه ERC20
340,981 تومان
شبکه BEP2
3,333 تومان
شبکه DOT
38,313 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,333 تومان
رایگان
10
شبکه SOL
6,859 تومان
رایگان
11
شبکه VeChain
37,845 تومان
رایگان
12
شبکه ERC20
349,180 تومان
رایگان
13
شبکه ERC20
249,950 تومان
رایگان
14
شبکه ERC20
360,972 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,531 تومان
رایگان
15
شبکه BEP2
3,366 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,366 تومان
شبکه LTC
3,060 تومان
رایگان
16
شبکه BEP20 (BSC)
3,793 تومان
شبکه FIL
1,264 تومان
رایگان
17
شبکه Theta Token
19,191 تومان
رایگان
18
شبکه ERC20
375,798 تومان
شبکه BEP2
3,700 تومان
رایگان
19
شبکه Ethereum Classic
9,585 تومان
رایگان
20
شبکه Theta Token
18,826 تومان
رایگان
21
شبکه BEP2
3,401 تومان
شبکه EOS
8,721 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,401 تومان
رایگان
22
شبکه BEP20 (BSC)
3,464 تومان
رایگان
23
شبکه ERC20
336,822 تومان
شبکه BEP2
3,285 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,285 تومان
رایگان
24
شبکه TRC20
1,302 تومان
رایگان
25
شبکه BCH
11,196 تومان
رایگان
26
شبکه BEP20 (BSC)
3,082 تومان
رایگان
27
شبکه BEP2
3,150 تومان
رایگان
28
شبکه ERC20
693,485 تومان
شبکه BEP2
3,414 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,414 تومان
رایگان
29
شبکه NEP5
0 تومان
رایگان
30
شبکه ERC20
373,560 تومان
شبکه BEP2
3,651 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,651 تومان
رایگان
31
شبکه TRC20
1,418 تومان
رایگان
32
شبکه ERC20
378,820 تومان
شبکه BEP2
3,643 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,643 تومان
رایگان
33
شبکه BEP20 (BSC)
3,401 تومان
شبکه Stellar Lumens
119 تومان
رایگان
34
شبکه LUNA
2,429 تومان
رایگان
35
شبکه BEP2
3,199 تومان
شبکه FTM
56 تومان
رایگان
36
شبکه Monero
519 تومان
رایگان
37
شبکه Zcash
2,693 تومان
رایگان
38
شبکه BEP2
3,463 تومان
شبکه KAVA
79 تومان
رایگان
39
شبکه ATOM
1,154 تومان
رایگان
40
شبکه ONT
15,088 تومان
رایگان
41
شبکه Waves
639 تومان
رایگان
42
شبکه ERC20
332,206 تومان
رایگان
43
شبکه ERC20
352,875 تومان
رایگان
44
شبکه ERC20
327,015 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,207 تومان
رایگان
45
شبکه ERC20
344,986 تومان
رایگان
46
شبکه Algorand
195 تومان
رایگان
47
شبکه FIAT
0 تومان
رایگان
48
شبکه Dash
6,133 تومان
رایگان
50
شبکه ERC20
350,963 تومان
رایگان