کارمزد ارزهای دیجیتال

توجه: کارمزد های خرید همان کارمزد شبکه می باشد که توسط شبکه تعیین میشود و بیت برگ هیچ منفعتی در این امر ندارد، لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

#
ارز دیجیتال
کارمزد خرید
کارمزد فروش
1
شبکه Bitcoin
587,361 تومان
شبکه BEP20
6,813 تومان
رایگان
2
شبکه ERC20
559,177 تومان
رایگان
3
شبکه BEP2
7,739 تومان
شبکه Cardano
42,994 تومان
شبکه BEP20
7,739 تومان
رایگان
4
شبکه ERC20
976,207 تومان
شبکه BEP2
13,946 تومان
شبکه BEP20
0 تومان
رایگان
5
شبکه BEP2
6,190 تومان
شبکه Fantom
825 تومان
رایگان
6
شبکه BEP2
6,612 تومان
شبکه BEP20
6,612 تومان
رایگان
7
شبکه Terra
43,039 تومان
رایگان
8
شبکه ERC20
601,224 تومان
شبکه BEP2
6,185 تومان
شبکه Polygon
6,185 تومان
رایگان
9
شبکه Oasis Network
1,377 تومان
رایگان
10
شبکه Cosmos
5,450 تومان
شبکه BEP20
6,213 تومان
رایگان
11
شبکه ERC20
866,256 تومان
شبکه BEP2
6,443 تومان
شبکه Polkadot
71,591 تومان
شبکه BEP20
6,443 تومان
رایگان
12
شبکه BEP2
5,948 تومان
شبکه BEP20
5,948 تومان
شبکه NEAR Protocol
4,956 تومان
رایگان
13
شبکه Solana
38,951 تومان
شبکه BEP20
6,622 تومان
رایگان
14
شبکه BEP2
6,609 تومان
شبکه dogecoin
23,603 تومان
شبکه BEP20
6,609 تومان
رایگان
15
شبکه TRC20
1,969 تومان
رایگان
16
شبکه ERC20
880,143 تومان
رایگان
17
شبکه ERC20
882,041 تومان
شبکه BEP20
6,556 تومان
رایگان
18
شبکه BEP2
6,793 تومان
شبکه Ripple
5,307 تومان
شبکه BEP20
6,793 تومان
رایگان
19
شبکه ERC20
866,717 تومان
شبکه BEP20
6,458 تومان
رایگان
20
شبکه BEP2
0 تومان
شبکه Harmony
881 تومان
رایگان
21
شبکه BEP2
7,195 تومان
شبکه BEP20
7,195 تومان
شبکه Litecoin
4,232 تومان
رایگان
22
شبکه BEP20
6,526 تومان
شبکه Avalanche
24,170 تومان
رایگان
23
شبکه ERC20
877,281 تومان
رایگان
24
شبکه ERC20
869,501 تومان
شبکه BEP2
1,327 تومان
شبکه BEP20
6,505 تومان
رایگان
25
شبکه ERC20
812,922 تومان
رایگان
26
شبکه ERC20
1,106,913 تومان
رایگان
27
شبکه ERC20
976,305 تومان
شبکه TRC20
27,894 تومان
شبکه BEP20
22,316 تومان
رایگان
28
شبکه ERC20
893,732 تومان
شبکه BEP20
6,597 تومان
رایگان
29
شبکه ERC20
817,649 تومان
رایگان
30
شبکه ERC20
966,902 تومان
شبکه BEP20
7,379 تومان
رایگان
31
شبکه BEP2
6,144 تومان
رایگان
32
شبکه Internet Computer
247 تومان
رایگان
33
شبکه BEP20
6,612 تومان
شبکه Filecoin
806 تومان
رایگان
34
شبکه ERC20
1,050,753 تومان
شبکه BEP2
7,827 تومان
شبکه BEP20
7,827 تومان
رایگان
35
شبکه TRC20
74,744 تومان
شبکه BEP20
7,056 تومان
رایگان
36
شبکه BEP2
6,674 تومان
شبکه KAVA
1,483 تومان
رایگان
37
شبکه Algorand
377 تومان
رایگان
38
شبکه ERC20
847,044 تومان
شبکه BEP20
6,160 تومان
رایگان
39
شبکه ERC20
896,527 تومان
رایگان
40
شبکه ERC20
900,653 تومان
رایگان
41
شبکه ERC20
1,393,326 تومان
شبکه BEP2
6,333 تومان
شبکه BEP20
6,333 تومان
رایگان
42
شبکه TRC20
1,967 تومان
رایگان
43
شبکه VeChain
41,883 تومان
رایگان
44
شبکه Theta Token
13,221 تومان
رایگان
45
شبکه ERC20
874,941 تومان
شبکه BEP20
6,504 تومان
رایگان
46
شبکه TRC20
0 تومان
رایگان
47
شبکه ERC20
868,822 تومان
شبکه BEP2
6,462 تومان
شبکه BEP20
6,462 تومان
رایگان
48
شبکه Monero
599 تومان
رایگان
49
شبکه BEP20
6,591 تومان
رایگان
50
شبکه BEP20
6,752 تومان
شبکه Elrond eGold
5,194 تومان
رایگان