کارمزد ارزهای دیجیتال

توجه: کارمزد های خرید همان کارمزد شبکه می باشد که توسط شبکه تعیین میشود و بیت برگ هیچ منفعتی در این امر ندارد، لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

#
ارز دیجیتال
کارمزد خرید
کارمزد فروش
1
شبکه Harmony
9 تومان
رایگان
2
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,784 تومان
رایگان
3
شبکه Ethereum (ERC20)
749,838 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,774 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,774 تومان
رایگان
4
شبکه Ethereum (ERC20)
772,605 تومان
رایگان
5
شبکه IOST
2,003 تومان
رایگان
6
شبکه Ethereum (ERC20)
758,862 تومان
رایگان
7
شبکه Ethereum (ERC20)
768,185 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,738 تومان
رایگان
8
شبکه Ethereum (ERC20)
796,991 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
6,049 تومان
رایگان
9
شبکه Ethereum (ERC20)
841,950 تومان
رایگان
10
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,800 تومان
رایگان
11
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,811 تومان
شبکه Stellar Lumens
182 تومان
رایگان
12
شبکه Ethereum (ERC20)
773,980 تومان
رایگان
13
شبکه Ethereum (ERC20)
779,203 تومان
رایگان
14
شبکه Ethereum (ERC20)
778,877 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,833 تومان
رایگان
15
شبکه Ethereum (ERC20)
773,357 تومان
رایگان
16
شبکه KAVA
3,071 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,835 تومان
رایگان
17
شبکه Tron (TRC20)
2,899 تومان
رایگان
18
شبکه Zilliqa
617 تومان
رایگان
19
شبکه Qtum
3,541 تومان
رایگان
20
شبکه Ethereum (ERC20)
765,137 تومان
رایگان
21
شبکه CELO
143 تومان
رایگان
22
شبکه Horizen
5,465 تومان
رایگان
23
شبکه NEP5
0 تومان
رایگان
24
شبکه Tron (TRC20)
2,978 تومان
رایگان
25
شبکه Oasis Network
668 تومان
رایگان
26
شبکه Ethereum (ERC20)
784,364 تومان
رایگان
27
شبکه Ethereum (ERC20)
783,963 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,795 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,795 تومان
رایگان
28
شبکه VITE
2,737 تومان
رایگان
29
شبکه Zcash
3,838 تومان
رایگان
30
شبکه Ethereum (ERC20)
762,852 تومان
رایگان
31
شبکه FIAT
0 تومان
رایگان
32
شبکه Ethereum (ERC20)
776,050 تومان
رایگان
33
شبکه Ontology
28,375 تومان
رایگان
34
شبکه Monero
744 تومان
رایگان
35
شبکه Dash
11,427 تومان
رایگان
36
شبکه Ethereum (ERC20)
776,366 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,811 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,811 تومان
رایگان
38
شبکه Ethereum (ERC20)
788,406 تومان
رایگان
39
شبکه ICON
1,085 تومان
رایگان
40
شبکه Ethereum (ERC20)
773,280 تومان
رایگان
41
شبکه Binance Chain (BEP2)
6,082 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
6,082 تومان
رایگان
42
شبکه Ethereum (ERC20)
1,175,069 تومان
رایگان
43
شبکه Ethereum (ERC20)
743,126 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,780 تومان
رایگان
44
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,930 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,930 تومان
رایگان
45
شبکه Ethereum (ERC20)
789,399 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,895 تومان
رایگان
46
شبکه Ethereum (ERC20)
758,894 تومان
رایگان
47
شبکه Ethereum (ERC20)
777,953 تومان
شبکه Binance Chain (BEP2)
5,795 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,795 تومان
رایگان
48
شبکه Ethereum (ERC20)
764,378 تومان
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,733 تومان
رایگان
49
شبکه Binance Smart Chain (BEP20)
5,738 تومان
رایگان
50
شبکه Ethereum (ERC20)
773,301 تومان
رایگان