کارمزد ارزهای دیجیتال

توجه: کارمزد های خرید همان کارمزد شبکه می باشد که توسط شبکه تعیین میشود و بیت برگ هیچ منفعتی در این امر ندارد، لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

#
ارز دیجیتال
کارمزد خرید
کارمزد فروش
1
شبکه MIOTA
8,978 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,232 تومان
رایگان
2
شبکه BEP2
3,457 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,457 تومان
رایگان
3
شبکه ERC20
340,179 تومان
شبکه BEP2
3,329 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,329 تومان
رایگان
4
شبکه Qtum
1,296 تومان
رایگان
5
شبکه IOST
417 تومان
رایگان
6
شبکه ZIL
18 تومان
رایگان
7
شبکه BEP20 (BSC)
3,285 تومان
شبکه AVAX
2,738 تومان
رایگان
8
شبکه Horizen
2,902 تومان
رایگان
9
شبکه BEP20 (BSC)
3,085 تومان
شبکه EGLD
1,543 تومان
رایگان
10
شبکه KAVA
2,026 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,443 تومان
رایگان
11
شبکه ERC20
326,163 تومان
رایگان
12
شبکه Tezos
6,020 تومان
رایگان
13
شبکه ERC20
350,754 تومان
رایگان
14
شبکه ERC20
335,130 تومان
شبکه BEP2
3,631 تومان
رایگان
15
شبکه ERC20
345,995 تومان
رایگان
16
شبکه STRAX
2,820 تومان
رایگان
17
شبکه TRC20
1,275 تومان
رایگان
18
شبکه ERC20
374,850 تومان
رایگان
20
شبکه ERC20
338,575 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,313 تومان
رایگان
21
شبکه BEP2
3,352 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,352 تومان
شبکه NEAR
550 تومان
رایگان
22
شبکه ERC20
0 تومان
رایگان
23
شبکه ONE
3 تومان
رایگان
24
شبکه ERC20
369,571 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,657 تومان
رایگان
25
شبکه ICON
361 تومان
رایگان
26
شبکه ERC20
384,696 تومان
شبکه BEP2
3,730 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,730 تومان
رایگان
27
شبکه ERC20
373,612 تومان
شبکه BEP2
3,616 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,616 تومان
رایگان
28
شبکه ERC20
351,404 تومان
شبکه BEP2
3,444 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,444 تومان
رایگان
29
شبکه NEM
10,030 تومان
رایگان
30
شبکه ERC20
328,725 تومان
رایگان
31
شبکه Siacoin
23 تومان
رایگان
32
شبکه NANO
1,133 تومان
رایگان
33
شبکه ERC20
348,522 تومان
رایگان
34
شبکه ERC20
1,124,325 تومان
رایگان
35
شبکه ERC20
321,100 تومان
رایگان
36
شبکه ERC20
336,675 تومان
رایگان
37
شبکه ERC20
663,457 تومان
شبکه BEP2
3,390 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,390 تومان
رایگان
38
شبکه Ravencoin
1,221 تومان
رایگان
39
شبکه ERC20
310,188 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,102 تومان
رایگان
40
شبکه ERC20
320,310 تومان
رایگان
41
شبکه ERC20
338,387 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,319 تومان
رایگان
42
شبکه ERC20
124,200 تومان
رایگان
43
شبکه DGB
200 تومان
رایگان
44
شبکه ERC20
324,100 تومان
شبکه BEP20 (BSC)
3,241 تومان
رایگان
45
شبکه ERC20
328,721 تومان
رایگان
46
شبکه ERC20
349,598 تومان
رایگان
47
شبکه ERC20
347,598 تومان
رایگان
48
شبکه BEP20 (BSC)
3,427 تومان
رایگان
49
شبکه ERC20
343,764 تومان
رایگان
50
شبکه ERC20
361,834 تومان
رایگان