کارمزد ارزهای دیجیتال

توجه: کارمزد های خرید همان کارمزد شبکه می باشد که توسط شبکه تعیین میشود و بیت برگ هیچ منفعتی در این امر ندارد، لازم به ذکر است مرجع تعیین قیمت کارمزدها صرافی بین المللی بایننس است.

#
ارز دیجیتال
کارمزد خرید
کارمزد فروش
1
شبکه TRC20
1,892 تومان
رایگان
2
شبکه ERC20
860,213 تومان
شبکه BEP2
6,406 تومان
شبکه BEP20
6,406 تومان
رایگان
3
شبکه BEP2
6,574 تومان
شبکه IoTeX
295 تومان
شبکه BEP20
6,574 تومان
رایگان
4
شبکه BEP2
6,687 تومان
شبکه EOS
7,776 تومان
شبکه BEP20
6,687 تومان
رایگان
5
شبکه ERC20
840,946 تومان
رایگان
6
شبکه ERC20
835,661 تومان
رایگان
7
شبکه ERC20
863,407 تومان
شبکه BEP20
6,353 تومان
رایگان
8
شبکه ERC20
418,374 تومان
رایگان
9
شبکه BEP2
6,303 تومان
رایگان
10
شبکه CELO
126 تومان
رایگان
11
شبکه ERC20
2,587,502 تومان
رایگان
12
شبکه ERC20
801,567 تومان
شبکه BEP20
6,166 تومان
رایگان
13
شبکه ERC20
1,029,069 تومان
شبکه BEP20
6,368 تومان
رایگان
14
شبکه MIOTA
16,289 تومان
شبکه BEP20
7,167 تومان
رایگان
15
شبکه BEP2
6,815 تومان
شبکه Zcash
3,786 تومان
شبکه BEP20
6,815 تومان
رایگان
16
شبکه ERC20
874,933 تومان
شبکه BEP2
6,491 تومان
رایگان
17
شبکه ERC20
859,875 تومان
رایگان
18
شبکه BEP2
6,585 تومان
شبکه ETC
8,551 تومان
رایگان
19
شبکه BEP20
6,768 تومان
شبکه Stellar Lumens
141 تومان
رایگان
21
شبکه FIAT
0 تومان
رایگان
22
شبکه ERC20
874,534 تومان
شبکه BEP2
6,472 تومان
شبکه BEP20
6,472 تومان
رایگان
23
شبکه Dash
7,438 تومان
رایگان
24
شبکه ERC20
869,894 تومان
شبکه BEP2
6,410 تومان
شبکه BEP20
6,410 تومان
رایگان
25
شبکه ERC20
858,633 تومان
رایگان
26
شبکه BEP20
6,666 تومان
رایگان
27
شبکه Bitcoin Cash
10,426 تومان
رایگان
28
شبکه ERC20
978,955 تومان
شبکه BEP20
7,342 تومان
رایگان
30
شبکه New BitShares
411 تومان
رایگان
32
شبکه ERC20
911,311 تومان
رایگان
33
شبکه ERC20
867,322 تومان
شبکه BEP2
6,715 تومان
شبکه BEP20
6,715 تومان
رایگان
34
شبکه Ravencoin
2,467 تومان
رایگان
35
شبکه ERC20
805,194 تومان
شبکه BEP20
6,194 تومان
رایگان
36
شبکه Tezos
11,216 تومان
شبکه BEP20
2,243 تومان
رایگان
37
شبکه ERC20
934,885 تومان
شبکه BEP20
7,017 تومان
رایگان
38
شبکه Zilliqa
339 تومان
رایگان
39
شبکه WAX
16,439 تومان
رایگان
40
شبکه ERC20
177,779 تومان
شبکه BEP20
7,111 تومان
رایگان
42
شبکه ERC20
869,029 تومان
شبکه BEP20
6,518 تومان
رایگان
43
شبکه ERC20
835,139 تومان
شبکه BEP20
6,186 تومان
رایگان
44
شبکه Klaytn
191 تومان
رایگان
45
شبکه ERC20
1,041,557 تومان
رایگان
46
شبکه Waves
756 تومان
رایگان
47
شبکه Helium
43,803 تومان
رایگان
48
شبکه ERC20
1,200,785 تومان
شبکه BEP2
6,327 تومان
شبکه BEP20
6,327 تومان
رایگان
49
شبکه Theta Token
13,194 تومان
رایگان
50
شبکه ERC20
868,538 تومان
شبکه BEP20
6,471 تومان
رایگان