قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#
ارز دیجیتال
قیمت خرید
قیمت فروش
قیمت جهانی
تغییرات
1
1,353,560,802 تومان
1,329,561,497 تومان
47998.61 تتر
خرید: 1,353,560,802
فروش: 1,329,561,497
0.471٪
2
97,767,990 تومان
96,034,515 تومان
3466.95 تتر
خرید: 97,767,990
فروش: 96,034,515
2.157٪
3
4,120,302 تومان
4,047,247 تومان
146.11 تتر
خرید: 4,120,302
فروش: 4,047,247
0.537٪
4
28,200 تومان
27,700 تومان
1 تتر
خرید: 28,200
فروش: 27,700
0.03٪
5
2,026,452 تومان
1,990,522 تومان
71.86 تتر
خرید: 2,026,452
فروش: 1,990,522
9.893٪
6
964,722 تومان
947,617 تومان
34.21 تتر
خرید: 964,722
فروش: 947,617
6.192٪
7
0.23631600 تومان
0.23212600 تومان
0.00000838 تتر
خرید: 0.23631600
فروش: 0.23212600
5.204٪
8
11,703,000 تومان
11,495,500 تومان
415 تتر
خرید: 11,703,000
فروش: 11,495,500
1.097٪
9
6,867 تومان
6,745 تومان
0.2435 تتر
خرید: 6,867
فروش: 6,745
3.027٪
10
67,144 تومان
65,954 تومان
2.381 تتر
خرید: 67,144
فروش: 65,954
1.408٪
11
30,428 تومان
29,888 تومان
1.079 تتر
خرید: 30,428
فروش: 29,888
1.298٪
12
1,755 تومان
1,724 تومان
0.06224 تتر
خرید: 1,755
فروش: 1,724
4.331٪
13
3,177 تومان
3,120 تومان
0.11265 تتر
خرید: 3,177
فروش: 3,120
4.331٪
14
147,627 تومان
145,010 تومان
5.235 تتر
خرید: 147,627
فروش: 145,010
4.3٪
15
3,028 تومان
2,975 تومان
0.10739 تتر
خرید: 3,028
فروش: 2,975
9.196٪
16
2,423,790 تومان
2,380,815 تومان
85.95 تتر
خرید: 2,423,790
فروش: 2,380,815
2.679٪
17
359,973 تومان
353,591 تومان
12.765 تتر
خرید: 359,973
فروش: 353,591
11.71٪
18
970,644 تومان
953,434 تومان
34.42 تتر
خرید: 970,644
فروش: 953,434
8.382٪
19
37,137 تومان
36,478 تومان
1.3169 تتر
خرید: 37,137
فروش: 36,478
1.451٪
20
994,050 تومان
976,425 تومان
35.25 تتر
خرید: 994,050
فروش: 976,425
3.384٪
21
39,903 تومان
39,196 تومان
1.415 تتر
خرید: 39,903
فروش: 39,196
2.911٪
22
803,136 تومان
788,896 تومان
28.48 تتر
خرید: 803,136
فروش: 788,896
3.621٪
23
1,810,158 تومان
1,778,063 تومان
64.19 تتر
خرید: 1,810,158
فروش: 1,778,063
4.314٪
24
55,331 تومان
54,350 تومان
1.9621 تتر
خرید: 55,331
فروش: 54,350
5.014٪
25
3,528 تومان
3,465 تومان
0.1251 تتر
خرید: 3,528
فروش: 3,465
6.959٪
26
28,200 تومان
27,700 تومان
1 تتر
خرید: 28,200
فروش: 27,700
0.03٪
27
47,413 تومان
46,572 تومان
1.6813 تتر
خرید: 47,413
فروش: 46,572
12.356٪
28
12,346 تومان
12,127 تومان
0.4378 تتر
خرید: 12,346
فروش: 12,127
3.397٪
29
5,149,320 تومان
5,058,020 تومان
182.6 تتر
خرید: 5,149,320
فروش: 5,058,020
1.297٪
30
80,201 تومان
78,779 تومان
2.844 تتر
خرید: 80,201
فروش: 78,779
6.044٪
31
78,142 تومان
76,757 تومان
2.771 تتر
خرید: 78,142
فروش: 76,757
1.633٪
32
176,335 تومان
173,208 تومان
6.253 تتر
خرید: 176,335
فروش: 173,208
7.111٪
33
11,974 تومان
11,761 تومان
0.4246 تتر
خرید: 11,974
فروش: 11,761
13.156٪
34
380,700 تومان
373,950 تومان
13.5 تتر
خرید: 380,700
فروش: 373,950
8.339٪
35
6,870,084 تومان
6,748,274 تومان
243.62 تتر
خرید: 6,870,084
فروش: 6,748,274
7.521٪
36
175,573 تومان
172,460 تومان
6.226 تتر
خرید: 175,573
فروش: 172,460
0.304٪
37
701,052 تومان
688,622 تومان
24.86 تتر
خرید: 701,052
فروش: 688,622
2.773٪
38
181,382 تومان
178,166 تومان
6.432 تتر
خرید: 181,382
فروش: 178,166
2.34٪
39
278,898 تومان
273,953 تومان
9.89 تتر
خرید: 278,898
فروش: 273,953
1.08٪
40
1,618,116 تومان
1,589,426 تومان
57.38 تتر
خرید: 1,618,116
فروش: 1,589,426
0.777٪
41
3,217 تومان
3,160 تومان
0.11407 تتر
خرید: 3,217
فروش: 3,160
1.781٪
42
23,900 تومان
23,476 تومان
0.8475 تتر
خرید: 23,900
فروش: 23,476
4.837٪
43
1,122 تومان
1,102 تومان
0.0398 تتر
خرید: 1,122
فروش: 1,102
7.101٪
44
10,222,500 تومان
10,041,250 تومان
362.5 تتر
خرید: 10,222,500
فروش: 10,041,250
5.205٪
45
1,869,660 تومان
1,836,510 تومان
66.3 تتر
خرید: 1,869,660
فروش: 1,836,510
1.294٪
46
238,967 تومان
234,730 تومان
8.474 تتر
خرید: 238,967
فروش: 234,730
1.448٪
47
1,625,448 تومان
1,596,628 تومان
57.64 تتر
خرید: 1,625,448
فروش: 1,596,628
0.104٪
48
638,730 تومان
627,405 تومان
22.65 تتر
خرید: 638,730
فروش: 627,405
3.42٪
49
17,774,460 تومان
17,459,310 تومان
630.3 تتر
خرید: 17,774,460
فروش: 17,459,310
0.958٪
50
365,641 تومان
359,158 تومان
12.966 تتر
خرید: 365,641
فروش: 359,158
8.302٪