قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#
ارز دیجیتال
قیمت خرید
قیمت فروش
قیمت جهانی
تغییرات
1
1,005,097,148 تومان
985,233,568 تومان
39727.16 تتر
خرید: 1,005,097,148
فروش: 985,233,568
7.443٪
2
57,861,353 تومان
56,717,848 تومان
2287.01 تتر
خرید: 57,861,353
فروش: 56,717,848
4.437٪
3
1,221,294 تومان
1,197,158 تومان
48.2725 تتر
خرید: 1,221,294
فروش: 1,197,158
24.785٪
4
25,292 تومان
24,793 تومان
0.9997 تتر
خرید: 25,292
فروش: 24,793
5
360,452 تومان
353,328 تومان
14.2471 تتر
خرید: 360,452
فروش: 353,328
55.955٪
6
7,868,300 تومان
7,712,800 تومان
311 تتر
خرید: 7,868,300
فروش: 7,712,800
2.756٪
7
5,193 تومان
5,090 تومان
0.20526 تتر
خرید: 5,193
فروش: 5,090
2.446٪
8
25,983 تومان
25,469 تومان
1.02699 تتر
خرید: 25,983
فروش: 25,469
5.703٪
9
32,192 تومان
31,556 تومان
1.2724 تتر
خرید: 32,192
فروش: 31,556
3.003٪
10
16,187 تومان
15,867 تومان
0.6398 تتر
خرید: 16,187
فروش: 15,867
2.631٪
11
25,300 تومان
24,800 تومان
1 تتر
خرید: 25,300
فروش: 24,800
0.02٪
12
18,174 تومان
17,815 تومان
0.71834 تتر
خرید: 18,174
فروش: 17,815
18.992٪
13
358,754 تومان
351,664 تومان
14.18 تتر
خرید: 358,754
فروش: 351,664
3.172٪
14
148,992 تومان
146,047 تومان
5.889 تتر
خرید: 148,992
فروش: 146,047
7.464٪
15
491,959 تومان
482,236 تومان
19.445 تتر
خرید: 491,959
فروش: 482,236
6.835٪
16
8,855 تومان
8,680 تومان
0.34999 تتر
خرید: 8,855
فروش: 8,680
7.736٪
17
1,077,780 تومان
1,056,480 تومان
42.6 تتر
خرید: 1,077,780
فروش: 1,056,480
9.371٪
18
2,096 تومان
2,055 تومان
0.08286 تتر
خرید: 2,096
فروش: 2,055
7.68٪
19
1,232,869 تومان
1,208,504 تومان
48.73 تتر
خرید: 1,232,869
فروش: 1,208,504
2.531٪
20
236,504 تومان
231,830 تومان
9.348 تتر
خرید: 236,504
فروش: 231,830
12.356٪
21
134,125 تومان
131,475 تومان
5.3014 تتر
خرید: 134,125
فروش: 131,475
9.928٪
22
7,609,228 تومان
7,458,848 تومان
300.76 تتر
خرید: 7,609,228
فروش: 7,458,848
1.588٪
23
684,213 تومان
670,691 تومان
27.044 تتر
خرید: 684,213
فروش: 670,691
8.917٪
24
704,327 تومان
690,407 تومان
27.839 تتر
خرید: 704,327
فروش: 690,407
0.818٪
25
73 تومان
72 تومان
0.002892 تتر
خرید: 73
فروش: 72
15.541٪
26
3,418,030 تومان
3,350,480 تومان
135.1 تتر
خرید: 3,418,030
فروش: 3,350,480
4.461٪
27
1,253,362 تومان
1,228,592 تومان
49.54 تتر
خرید: 1,253,362
فروش: 1,228,592
2.78٪
28
207,890 تومان
203,782 تومان
8.217 تتر
خرید: 207,890
فروش: 203,782
1.095٪
29
95,310 تومان
93,427 تومان
3.7672 تتر
خرید: 95,310
فروش: 93,427
3.121٪
30
33,710 تومان
33,044 تومان
1.3324 تتر
خرید: 33,710
فروش: 33,044
5.403٪
31
99,151 تومان
97,191 تومان
3.919 تتر
خرید: 99,151
فروش: 97,191
5.349٪
32
1,527 تومان
1,497 تومان
0.06036 تتر
خرید: 1,527
فروش: 1,497
3.944٪
33
12,568,787 تومان
12,320,392 تومان
496.79 تتر
خرید: 12,568,787
فروش: 12,320,392
4.519٪
34
0.15812500 تومان
0.15500000 تومان
0.00000625 تتر
خرید: 0.15812500
فروش: 0.15500000
0.969٪
35
2,208 تومان
2,165 تومان
0.08729 تتر
خرید: 2,208
فروش: 2,165
27.097٪
36
6,329 تومان
6,203 تومان
0.25014 تتر
خرید: 6,329
فروش: 6,203
2.24٪
37
371,809 تومان
364,461 تومان
14.696 تتر
خرید: 371,809
فروش: 364,461
4.138٪
38
17,710 تومان
17,360 تومان
0.7 تتر
خرید: 17,710
فروش: 17,360
22.807٪
39
475,767 تومان
466,364 تومان
18.805 تتر
خرید: 475,767
فروش: 466,364
3.466٪
40
9,509 تومان
9,321 تومان
0.37585 تتر
خرید: 9,509
فروش: 9,321
16.818٪
41
43,744 تومان
42,879 تومان
1.729 تتر
خرید: 43,744
فروش: 42,879
2.855٪
42
17,401 تومان
17,057 تومان
0.6878 تتر
خرید: 17,401
فروش: 17,057
4.768٪
43
791,738 تومان
776,091 تومان
31.294 تتر
خرید: 791,738
فروش: 776,091
7.065٪
44
13,637 تومان
13,367 تومان
0.539 تتر
خرید: 13,637
فروش: 13,367
7.8٪
45
157 تومان
154 تومان
0.00621 تتر
خرید: 157
فروش: 154
6.738٪
46
9,810,328 تومان
9,616,448 تومان
387.76 تتر
خرید: 9,810,328
فروش: 9,616,448
0.563٪
47
5,014 تومان
4,915 تومان
0.19819 تتر
خرید: 5,014
فروش: 4,915
18.153٪
48
6,605 تومان
6,475 تومان
0.26108 تتر
خرید: 6,605
فروش: 6,475
14.908٪
49
6,583 تومان
6,453 تومان
0.26019 تتر
خرید: 6,583
فروش: 6,453
1.903٪
50
65 تومان
64 تومان
0.0025851 تتر
خرید: 65
فروش: 64
9.543٪