قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#
ارز دیجیتال
قیمت خرید
قیمت فروش
قیمت جهانی
تغییرات
1
15,337,055 تومان
15,047,677 تومان
578.7568 تتر
خرید: 15,337,055
فروش: 15,047,677
15.047٪
2
1,590,224,720 تومان
1,560,220,480 تومان
60008.48 تتر
خرید: 1,590,224,720
فروش: 1,560,220,480
0.098٪
3
36,675 تومان
35,983 تومان
1.38396 تتر
خرید: 36,675
فروش: 35,983
0.789٪
4
26,516 تومان
26,016 تومان
1.0006 تتر
خرید: 26,516
فروش: 26,016
0.05٪
5
56,687,210 تومان
55,617,640 تومان
2139.14 تتر
خرید: 56,687,210
فروش: 55,617,640
0.524٪
6
41 تومان
40 تومان
0.00154762 تتر
خرید: 41
فروش: 40
8.435٪
7
34,524 تومان
33,873 تومان
1.30279 تتر
خرید: 34,524
فروش: 33,873
3.276٪
8
3,610 تومان
3,542 تومان
0.13623 تتر
خرید: 3,610
فروش: 3,542
12.327٪
9
1,891 تومان
1,855 تومان
0.0713601 تتر
خرید: 1,891
فروش: 1,855
5.428٪
10
6,504,425 تومان
6,381,700 تومان
245.45 تتر
خرید: 6,504,425
فروش: 6,381,700
2.308٪
11
4,426,534 تومان
4,343,014 تومان
167.039 تتر
خرید: 4,426,534
فروش: 4,343,014
5.699٪
12
986,105 تومان
967,499 تومان
37.2115 تتر
خرید: 986,105
فروش: 967,499
22.639٪
13
217 تومان
213 تومان
0.0081958 تتر
خرید: 217
فروش: 213
3.243٪
14
13,089 تومان
12,842 تومان
0.49391 تتر
خرید: 13,089
فروش: 12,842
5.157٪
15
15,186 تومان
14,899 تومان
0.57304 تتر
خرید: 15,186
فروش: 14,899
6.042٪
16
514 تومان
504 تومان
0.0193799 تتر
خرید: 514
فروش: 504
6.889٪
17
1,069,066 تومان
1,048,895 تومان
40.3421 تتر
خرید: 1,069,066
فروش: 1,048,895
2.494٪
18
3,457 تومان
3,392 تومان
0.13046 تتر
خرید: 3,457
فروش: 3,392
7.935٪
19
56,239 تومان
55,178 تومان
2.12222 تتر
خرید: 56,239
فروش: 55,178
13.102٪
20
123,305 تومان
120,978 تومان
4.653 تتر
خرید: 123,305
فروش: 120,978
9.983٪
21
171,352 تومان
168,119 تومان
6.4661 تتر
خرید: 171,352
فروش: 168,119
4.168٪
22
186 تومان
183 تومان
0.0070301 تتر
خرید: 186
فروش: 183
3.569٪
23
432,666 تومان
424,502 تومان
16.327 تتر
خرید: 432,666
فروش: 424,502
14.68٪
24
26,516 تومان
26,016 تومان
1.0006 تتر
خرید: 26,516
فروش: 26,016
0.02٪
25
869,886 تومان
853,473 تومان
32.8259 تتر
خرید: 869,886
فروش: 853,473
3.591٪
26
2,453,874 تومان
2,407,574 تومان
92.599 تتر
خرید: 2,453,874
فروش: 2,407,574
57.043٪
27
349 تومان
342 تومان
0.0131553 تتر
خرید: 349
فروش: 342
8.993٪
28
22,895 تومان
22,463 تومان
0.86398 تتر
خرید: 22,895
فروش: 22,463
11.289٪
29
6,936 تومان
6,805 تومان
0.26173 تتر
خرید: 6,936
فروش: 6,805
10.992٪
30
126,723 تومان
124,332 تومان
4.782 تتر
خرید: 126,723
فروش: 124,332
2.709٪
31
5,823,640 تومان
5,713,760 تومان
219.76 تتر
خرید: 5,823,640
فروش: 5,713,760
0.29٪
32
5,932,370 تومان
5,820,438 تومان
223.863 تتر
خرید: 5,932,370
فروش: 5,820,438
4.174٪
33
76,236 تومان
74,797 تومان
2.87682 تتر
خرید: 76,236
فروش: 74,797
28.443٪
34
79,281 تومان
77,785 تومان
2.99174 تتر
خرید: 79,281
فروش: 77,785
8.497٪
35
587,770 تومان
576,680 تومان
22.18 تتر
خرید: 587,770
فروش: 576,680
1.818٪
36
17,834,235 تومان
17,497,740 تومان
672.99 تتر
خرید: 17,834,235
فروش: 17,497,740
1.163٪
37
10,743,842 تومان
10,541,128 تومان
405.428 تتر
خرید: 10,743,842
فروش: 10,541,128
9.387٪
38
38,703 تومان
37,973 تومان
1.4605 تتر
خرید: 38,703
فروش: 37,973
1.473٪
39
28,690 تومان
28,149 تومان
1.08265 تتر
خرید: 28,690
فروش: 28,149
1.938٪
40
866,918 تومان
850,561 تومان
32.7139 تتر
خرید: 866,918
فروش: 850,561
2.653٪
41
320,801 تومان
314,748 تومان
12.10571 تتر
خرید: 320,801
فروش: 314,748
3.673٪
42
8,468,340 تومان
8,308,560 تومان
319.56 تتر
خرید: 8,468,340
فروش: 8,308,560
0.138٪
43
732,839 تومان
719,012 تومان
27.6543 تتر
خرید: 732,839
فروش: 719,012
2.243٪
44
928,030 تومان
910,520 تومان
35.02 تتر
خرید: 928,030
فروش: 910,520
31.594٪
45
1,897,824 تومان
1,862,016 تومان
71.616 تتر
خرید: 1,897,824
فروش: 1,862,016
14.97٪
46
1,106,481 تومان
1,085,604 تومان
41.754 تتر
خرید: 1,106,481
فروش: 1,085,604
3.834٪
47
3,810 تومان
3,738 تومان
0.14376 تتر
خرید: 3,810
فروش: 3,738
2.608٪
48
48,951 تومان
48,027 تومان
1.8472 تتر
خرید: 48,951
فروش: 48,027
5.875٪
49
1,393,635 تومان
1,367,340 تومان
52.59 تتر
خرید: 1,393,635
فروش: 1,367,340
4.38٪
50
1,661,683 تومان
1,630,330 تومان
62.705 تتر
خرید: 1,661,683
فروش: 1,630,330
2.532٪