قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#
ارز دیجیتال
قیمت خرید
قیمت فروش
قیمت جهانی
تغییرات
1
1,264,812,653 تومان
1,239,209,158 تومان
51206.99 تتر
خرید: 1,264,812,653
فروش: 1,239,209,158
10.428٪
2
99,001,058 تومان
96,996,988 تومان
4008.14 تتر
خرید: 99,001,058
فروش: 96,996,988
7.889٪
3
10,976 تومان
10,754 تومان
0.44437 تتر
خرید: 10,976
فروش: 10,754
10.719٪
4
24,668 تومان
24,169 تومان
0.9987 تتر
خرید: 24,668
فروش: 24,169
0.02٪
5
15,489,864 تومان
15,176,304 تومان
627.12 تتر
خرید: 15,489,864
فروش: 15,176,304
7.216٪
6
0 تومان
0 تومان
0.0000192000 تتر
خرید: 0
فروش: 0
28.614٪
7
274,494 تومان
268,937 تومان
11.1131 تتر
خرید: 274,494
فروش: 268,937
17.525٪
8
34,182 تومان
33,490 تومان
1.3839 تتر
خرید: 34,182
فروش: 33,490
8.071٪
9
42,491 تومان
41,631 تومان
1.7203 تتر
خرید: 42,491
فروش: 41,631
4.113٪
10
8,186,815 تومان
8,021,090 تومان
331.45 تتر
خرید: 8,186,815
فروش: 8,021,090
14.105٪
11
2,321,800 تومان
2,274,800 تومان
94 تتر
خرید: 2,321,800
فروش: 2,274,800
14.775٪
12
993,138 تومان
973,034 تومان
40.208 تتر
خرید: 993,138
فروش: 973,034
0.287٪
13
28,823 تومان
28,240 تومان
1.16693 تتر
خرید: 28,823
فروش: 28,240
1.033٪
14
32,652,412 تومان
31,991,432 تومان
1321.96 تتر
خرید: 32,652,412
فروش: 31,991,432
14.451٪
15
15,121,093 تومان
14,814,998 تومان
612.19 تتر
خرید: 15,121,093
فروش: 14,814,998
18.702٪
16
3,114 تومان
3,051 تومان
0.12608 تتر
خرید: 3,114
فروش: 3,051
11.863٪
17
7,798,284 تومان
7,640,424 تومان
315.72 تتر
خرید: 7,798,284
فروش: 7,640,424
5.783٪
18
4,640 تومان
4,546 تومان
0.18784 تتر
خرید: 4,640
فروش: 4,546
10.71٪
19
1,103,374 تومان
1,081,038 تومان
44.671 تتر
خرید: 1,103,374
فروش: 1,081,038
8.549٪
20
1,074,919 تومان
1,053,160 تومان
43.519 تتر
خرید: 1,074,919
فروش: 1,053,160
1.183٪
21
3,034,642 تومان
2,973,212 تومان
122.86 تتر
خرید: 3,034,642
فروش: 2,973,212
13.585٪
22
15,620 تومان
15,304 تومان
0.63238 تتر
خرید: 15,620
فروش: 15,304
9.444٪
23
984,641 تومان
964,709 تومان
39.864 تتر
خرید: 984,641
فروش: 964,709
3.222٪
24
16,434 تومان
16,101 تومان
0.66535 تتر
خرید: 16,434
فروش: 16,101
11.007٪
25
24,663 تومان
24,164 تومان
0.9985 تتر
خرید: 24,663
فروش: 24,164
0.04٪
26
96,132 تومان
94,186 تومان
3.892 تتر
خرید: 96,132
فروش: 94,186
13.829٪
27
1,815,907,444 تومان
1,779,148,184 تومان
73518.52 تتر
خرید: 1,815,907,444
فروش: 1,779,148,184
15.803٪
28
410,810 تومان
402,494 تومان
16.632 تتر
خرید: 410,810
فروش: 402,494
5.615٪
29
105,543 تومان
103,407 تومان
4.273 تتر
خرید: 105,543
فروش: 103,407
11.484٪
30
275,869 تومان
270,285 تومان
11.1688 تتر
خرید: 275,869
فروش: 270,285
22.981٪
31
13,758,888 تومان
13,480,368 تومان
557.04 تتر
خرید: 13,758,888
فروش: 13,480,368
18.962٪
32
246,012 تومان
241,032 تومان
9.96 تتر
خرید: 246,012
فروش: 241,032
9.986٪
33
905,551 تومان
887,220 تومان
36.662 تتر
خرید: 905,551
فروش: 887,220
3.678٪
34
467,620 تومان
458,154 تومان
18.932 تتر
خرید: 467,620
فروش: 458,154
85.579٪
35
152 تومان
149 تومان
0.006152 تتر
خرید: 152
فروش: 149
10.095٪
36
56,022 تومان
54,888 تومان
2.2681 تتر
خرید: 56,022
فروش: 54,888
10.919٪
37
385,098 تومان
377,302 تومان
15.591 تتر
خرید: 385,098
فروش: 377,302
8.47٪
38
10,584 تومان
10,369 تومان
0.42849 تتر
خرید: 10,584
فروش: 10,369
8.395٪
39
2,505,543 تومان
2,454,824 تومان
101.439 تتر
خرید: 2,505,543
فروش: 2,454,824
11.463٪
40
537,225 تومان
526,350 تومان
21.75 تتر
خرید: 537,225
فروش: 526,350
17.37٪
41
1,061 تومان
1,039 تومان
0.042949 تتر
خرید: 1,061
فروش: 1,039
10.61٪
42
32,824 تومان
32,159 تومان
1.3289 تتر
خرید: 32,824
فروش: 32,159
22.254٪
43
184,492 تومان
180,757 تومان
7.4693 تتر
خرید: 184,492
فروش: 180,757
16.823٪
44
9,412,923 تومان
9,222,378 تومان
381.09 تتر
خرید: 9,412,923
فروش: 9,222,378
8.996٪
45
17,139 تومان
16,792 تومان
0.69387 تتر
خرید: 17,139
فروش: 16,792
7.851٪
46
255,576 تومان
250,402 تومان
10.3472 تتر
خرید: 255,576
فروش: 250,402
12.854٪
47
54,538 تومان
53,434 تومان
2.208 تتر
خرید: 54,538
فروش: 53,434
5.179٪
48
838,861 تومان
821,880 تومان
33.962 تتر
خرید: 838,861
فروش: 821,880
4.48٪
49
2,820,246 تومان
2,763,156 تومان
114.18 تتر
خرید: 2,820,246
فروش: 2,763,156
11.904٪
50
617,228 تومان
604,734 تومان
24.989 تتر
خرید: 617,228
فروش: 604,734
7.735٪