قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#
ارز دیجیتال
قیمت خرید
قیمت فروش
قیمت جهانی
تغییرات
شبکه
1
894,065,048 تومان
876,039,543 تومان
36051.01 تتر
خرید: 894,065,048
فروش: 876,039,543
9.324٪
2
729 تومان
714 تومان
0.02938 تتر
خرید: 729
فروش: 714
3.735٪
3
28,874,392 تومان
28,292,247 تومان
1164.29 تتر
خرید: 28,874,392
فروش: 28,292,247
5.907٪
4
6,919 تومان
6,779 تومان
0.27899 تتر
خرید: 6,919
فروش: 6,779
7.204٪
5
227 تومان
222 تومان
0.009138 تتر
خرید: 227
فروش: 222
3.547٪
6
610 تومان
598 تومان
0.0246 تتر
خرید: 610
فروش: 598
7.675٪
7
3,486,632 تومان
3,416,337 تومان
140.59 تتر
خرید: 3,486,632
فروش: 3,416,337
8.986٪
8
7,531 تومان
7,379 تومان
0.30368 تتر
خرید: 7,531
فروش: 7,379
5.038٪
9
472,646 تومان
463,117 تومان
19.0583 تتر
خرید: 472,646
فروش: 463,117
12.553٪
ETH
10
1,007,078 تومان
986,774 تومان
40.608 تتر
خرید: 1,007,078
فروش: 986,774
2.735٪
11
9 تومان
8 تومان
0.0003473 تتر
خرید: 9
فروش: 8
5.057٪
TRX
12
11,930,536 تومان
11,690,001 تومان
481.07 تتر
خرید: 11,930,536
فروش: 11,690,001
9.331٪
13
627 تومان
615 تومان
0.0253 تتر
خرید: 627
فروش: 615
1.403٪
BNB
14
6,955 تومان
6,815 تومان
0.28044 تتر
خرید: 6,955
فروش: 6,815
11.042٪
15
171 تومان
168 تومان
0.0069 تتر
خرید: 171
فروش: 168
5.22٪
16
64,812 تومان
63,506 تومان
2.6134 تتر
خرید: 64,812
فروش: 63,506
2.21٪
17
2 تومان
2 تومان
8.373E-5 تتر
خرید: 2
فروش: 2
4.896٪
TRX
18
643 تومان
630 تومان
0.02591 تتر
خرید: 643
فروش: 630
7.133٪
19
1,607 تومان
1,574 تومان
0.06478 تتر
خرید: 1,607
فروش: 1,574
9.513٪
20
659 تومان
646 تومان
0.026588 تتر
خرید: 659
فروش: 646
9.831٪
THETA
21
11,264 تومان
11,037 تومان
0.4542 تتر
خرید: 11,264
فروش: 11,037
0.765٪
22
2,542,248 تومان
2,490,993 تومان
102.51 تتر
خرید: 2,542,248
فروش: 2,490,993
9.155٪
23
3,057,592 تومان
2,995,947 تومان
123.29 تتر
خرید: 3,057,592
فروش: 2,995,947
8.518٪
24
76,887 تومان
75,337 تومان
3.1003 تتر
خرید: 76,887
فروش: 75,337
10.551٪
25
49,304 تومان
48,310 تومان
1.98808 تتر
خرید: 49,304
فروش: 48,310
9.781٪
26
207 تومان
203 تومان
0.00835 تتر
خرید: 207
فروش: 203
7.735٪
BNB
27
155,456 تومان
152,322 تومان
6.2684 تتر
خرید: 155,456
فروش: 152,322
1.294٪
28
189 تومان
185 تومان
0.007619 تتر
خرید: 189
فروش: 185
2.296٪
29
185,504 تومان
181,764 تومان
7.48 تتر
خرید: 185,504
فروش: 181,764
16.656٪
30
85,560 تومان
83,835 تومان
3.45 تتر
خرید: 85,560
فروش: 83,835
3.371٪
ETH
31
71,796 تومان
70,349 تومان
2.895 تتر
خرید: 71,796
فروش: 70,349
5.884٪
32
55 تومان
54 تومان
0.002229 تتر
خرید: 55
فروش: 54
5.31٪
ETH
33
46,622 تومان
45,682 تومان
1.8799 تتر
خرید: 46,622
فروش: 45,682
9.878٪
34
6 تومان
6 تومان
0.0002568 تتر
خرید: 6
فروش: 6
4.748٪
ETH
35
392 تومان
384 تومان
0.01581 تتر
خرید: 392
فروش: 384
3.774٪
36
467 تومان
458 تومان
0.018832 تتر
خرید: 467
فروش: 458
7.636٪
BNB
37
12,755 تومان
12,498 تومان
0.51431 تتر
خرید: 12,755
فروش: 12,498
ETH
38
3,901,040 تومان
3,822,390 تومان
157.3 تتر
خرید: 3,901,040
فروش: 3,822,390
6.934٪
39
235,600 تومان
230,850 تومان
9.5 تتر
خرید: 235,600
فروش: 230,850
5.998٪
40
31,298 تومان
30,667 تومان
1.262 تتر
خرید: 31,298
فروش: 30,667
6.581٪
41
186,737 تومان
182,972 تومان
7.5297 تتر
خرید: 186,737
فروش: 182,972
4.02٪
42
14,771 تومان
14,473 تومان
0.5956 تتر
خرید: 14,771
فروش: 14,473
3.951٪
43
9 تومان
9 تومان
0.000381 تتر
خرید: 9
فروش: 9
10.142٪
ETH
44
67,419 تومان
66,060 تومان
2.7185 تتر
خرید: 67,419
فروش: 66,060
3.558٪
45
324 تومان
318 تومان
0.01308 تتر
خرید: 324
فروش: 318
1.417٪
ETH
46
18 تومان
17 تومان
0.0007125 تتر
خرید: 18
فروش: 17
10.681٪
ETH
47
6,016 تومان
5,895 تومان
0.2426 تتر
خرید: 6,016
فروش: 5,895
3.076٪
ETH
48
811 تومان
795 تومان
0.03272 تتر
خرید: 811
فروش: 795
7.702٪
ETH
49
3,690 تومان
3,616 تومان
0.14879 تتر
خرید: 3,690
فروش: 3,616
11.392٪
ETH
50
4,503 تومان
4,412 تومان
0.18156 تتر
خرید: 4,503
فروش: 4,412
3.023٪
ETH
51
529 تومان
518 تومان
0.02132 تتر
خرید: 529
فروش: 518
2.648٪
ETH
52
8,310 تومان
8,143 تومان
0.3351 تتر
خرید: 8,310
فروش: 8,143
3.346٪
53
84 تومان
82 تومان
0.0033789 تتر
خرید: 84
فروش: 82
6.016٪
BNB
54
71 تومان
69 تومان
0.002853 تتر
خرید: 71
فروش: 69
1.099٪
ETH
55
234 تومان
229 تومان
0.009428 تتر
خرید: 234
فروش: 229
2.844٪
ETH
56
1,844 تومان
1,807 تومان
0.07436 تتر
خرید: 1,844
فروش: 1,807
7.41٪
ETH
57
24,805 تومان
24,305 تومان
1.0002 تتر
خرید: 24,805
فروش: 24,305
0.05٪
ETH
58
235 تومان
230 تومان
0.00946 تتر
خرید: 235
فروش: 230
6.706٪
BNB
59
41,208 تومان
40,377 تومان
1.6616 تتر
خرید: 41,208
فروش: 40,377
3.559٪
ETH
60
210 تومان
206 تومان
0.008472 تتر
خرید: 210
فروش: 206
3.815٪
BNB
61
12,241 تومان
11,994 تومان
0.49358 تتر
خرید: 12,241
فروش: 11,994
3.42٪
ETH
62
1,850 تومان
1,813 تومان
0.0746 تتر
خرید: 1,850
فروش: 1,813
4.236٪
63
663 تومان
650 تومان
0.02674 تتر
خرید: 663
فروش: 650
2.657٪
ETH
64
153 تومان
150 تومان
0.00616 تتر
خرید: 153
فروش: 150
10.725٪
ETH
65
97,737 تومان
95,766 تومان
3.941 تتر
خرید: 97,737
فروش: 95,766
2.378٪
66
24,810 تومان
24,310 تومان
1.0004 تتر
خرید: 24,810
فروش: 24,310
0.04٪
ETH
67
9,334 تومان
9,146 تومان
0.37637 تتر
خرید: 9,334
فروش: 9,146
10.747٪
ETH
68
100 تومان
98 تومان
0.00403 تتر
خرید: 100
فروش: 98
0.788٪
ETH
69
526 تومان
515 تومان
0.021203 تتر
خرید: 526
فروش: 515
1.479٪
ETH
70
1,343 تومان
1,316 تومان
0.05416 تتر
خرید: 1,343
فروش: 1,316
3.251٪
ETH
71
593 تومان
581 تومان
0.0239 تتر
خرید: 593
فروش: 581
4.4٪
ETH
72
12,251 تومان
12,004 تومان
0.494 تتر
خرید: 12,251
فروش: 12,004
3.118٪
ETH
73
1,362 تومان
1,334 تومان
0.0549 تتر
خرید: 1,362
فروش: 1,334
5.345٪
BNB
74
25,651 تومان
25,133 تومان
1.0343 تتر
خرید: 25,651
فروش: 25,133
2.406٪
ETH
75
180 تومان
176 تومان
0.00725 تتر
خرید: 180
فروش: 176
4.605٪
BNB
76
31,992 تومان
31,347 تومان
1.29 تتر
خرید: 31,992
فروش: 31,347
6.508٪
77
1,307 تومان
1,281 تومان
0.0527 تتر
خرید: 1,307
فروش: 1,281
8.028٪
78
497 تومان
487 تومان
0.02006 تتر
خرید: 497
فروش: 487
2.951٪
ETH
79
9,320 تومان
9,132 تومان
0.3758 تتر
خرید: 9,320
فروش: 9,132
4.255٪
ETH
80
28,049 تومان
27,483 تومان
1.131 تتر
خرید: 28,049
فروش: 27,483
3.952٪
ETH
81
3,598 تومان
3,526 تومان
0.1451 تتر
خرید: 3,598
فروش: 3,526
2.224٪
ETH
82
24,805 تومان
24,305 تومان
1.0002 تتر
خرید: 24,805
فروش: 24,305
0.05٪
ETH
83
2,051 تومان
2,010 تومان
0.08271 تتر
خرید: 2,051
فروش: 2,010
2.911٪
BNB
84
447 تومان
438 تومان
0.01803 تتر
خرید: 447
فروش: 438
3.789٪
ETH
85
10,111 تومان
9,907 تومان
0.4077 تتر
خرید: 10,111
فروش: 9,907
6.405٪
86
24,810 تومان
24,310 تومان
1.0004 تتر
خرید: 24,810
فروش: 24,310
0.04٪
ETH
87
9,689 تومان
9,494 تومان
0.3907 تتر
خرید: 9,689
فروش: 9,494
8.222٪
ETH
88
17 تومان
17 تومان
0.000689 تتر
خرید: 17
فروش: 17
99.133٪
ETH
89
1,109 تومان
1,086 تومان
0.0447 تتر
خرید: 1,109
فروش: 1,086
4.201٪
ETH
90
1,169 تومان
1,146 تومان
0.04715 تتر
خرید: 1,169
فروش: 1,146
4.245٪
ETH
91
543 تومان
532 تومان
0.0219 تتر
خرید: 543
فروش: 532
1.155٪
ETH
92
68,051 تومان
66,679 تومان
2.744 تتر
خرید: 68,051
فروش: 66,679
ETH
93
7,740 تومان
7,584 تومان
0.3121 تتر
خرید: 7,740
فروش: 7,584
8.421٪
94
4,454 تومان
4,365 تومان
0.17961 تتر
خرید: 4,454
فروش: 4,365
5.835٪
95
223,498 تومان
218,992 تومان
9.012 تتر
خرید: 223,498
فروش: 218,992
7.73٪
ETH
96
529 تومان
518 تومان
0.021317 تتر
خرید: 529
فروش: 518
47.217٪
97
6,200 تومان
6,075 تومان
0.25 تتر
خرید: 6,200
فروش: 6,075
3.846٪
98
38 تومان
38 تومان
0.001548 تتر
خرید: 38
فروش: 38
4.562٪
ONT
99
571,739 تومان
560,212 تومان
23.054 تتر
خرید: 571,739
فروش: 560,212
1.743٪
100
12,162 تومان
11,917 تومان
0.4904 تتر
خرید: 12,162
فروش: 11,917
101
7,782 تومان
7,625 تومان
0.3138 تتر
خرید: 7,782
فروش: 7,625
3.86٪
102
14,984 تومان
14,682 تومان
0.6042 تتر
خرید: 14,984
فروش: 14,682
2.268٪
103
11,681 تومان
11,445 تومان
0.471 تتر
خرید: 11,681
فروش: 11,445
12.094٪
104
1,886 تومان
1,848 تومان
0.07605 تتر
خرید: 1,886
فروش: 1,848
7.075٪
105
2,770 تومان
2,714 تومان
0.1117 تتر
خرید: 2,770
فروش: 2,714
16.766٪
106
5,387 تومان
5,278 تومان
0.2172 تتر
خرید: 5,387
فروش: 5,278
4.233٪
ONT
107
609 تومان
596 تومان
0.02454 تتر
خرید: 609
فروش: 596
4.81٪
108
20,889 تومان
20,468 تومان
0.8423 تتر
خرید: 20,889
فروش: 20,468
109
8,995 تومان
8,814 تومان
0.3627 تتر
خرید: 8,995
فروش: 8,814
4.344٪
110
334 تومان
327 تومان
0.01346 تتر
خرید: 334
فروش: 327
7.172٪