قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#
ارز دیجیتال
قیمت خرید
قیمت فروش
قیمت جهانی
تغییرات
1
1,556,055,260 تومان
1,531,277,310 تومان
49555.9 تتر
خرید: 1,556,055,260
فروش: 1,531,277,310
2.063٪
2
137,150,176 تومان
134,966,256 تومان
4367.84 تتر
خرید: 137,150,176
فروش: 134,966,256
0.117٪
3
72,377 تومان
71,225 تومان
2.305 تتر
خرید: 72,377
فروش: 71,225
5.995٪
4
31,372 تومان
30,872 تومان
0.9991 تتر
خرید: 31,372
فروش: 30,872
5
18,821,160 تومان
18,521,460 تومان
599.4 تتر
خرید: 18,821,160
فروش: 18,521,460
3.613٪
6
2,334,590 تومان
2,297,415 تومان
74.35 تتر
خرید: 2,334,590
فروش: 2,297,415
10.018٪
7
26,762 تومان
26,336 تومان
0.8523 تتر
خرید: 26,762
فروش: 26,336
3.347٪
8
20,366 تومان
20,042 تومان
0.6486 تتر
خرید: 20,366
فروش: 20,042
32.044٪
9
5,965,058 تومان
5,870,073 تومان
189.97 تتر
خرید: 5,965,058
فروش: 5,870,073
0.301٪
10
108,675 تومان
106,945 تومان
3.461 تتر
خرید: 108,675
فروش: 106,945
0.717٪
11
898,354 تومان
884,049 تومان
28.61 تتر
خرید: 898,354
فروش: 884,049
2.455٪
12
163,233 تومان
160,634 تومان
5.1985 تتر
خرید: 163,233
فروش: 160,634
2.168٪
13
1.14610000 تومان
1.12785000 تومان
0.00003650 تتر
خرید: 1.14610000
فروش: 1.12785000
0.464٪
14
15,667 تومان
15,418 تومان
0.49896 تتر
خرید: 15,667
فروش: 15,418
5.609٪
15
683,578 تومان
672,693 تومان
21.77 تتر
خرید: 683,578
فروش: 672,693
0.275٪
16
42,987 تومان
42,302 تومان
1.369 تتر
خرید: 42,987
فروش: 42,302
0.942٪
17
77,552 تومان
76,317 تومان
2.4698 تتر
خرید: 77,552
فروش: 76,317
2.029٪
18
115,835 تومان
113,990 تومان
3.689 تتر
خرید: 115,835
فروش: 113,990
1.226٪
19
296,887 تومان
292,160 تومان
9.455 تتر
خرید: 296,887
فروش: 292,160
18.359٪
20
2,888,172 تومان
2,842,182 تومان
91.98 تتر
خرید: 2,888,172
فروش: 2,842,182
1.658٪
21
166,985 تومان
164,326 تومان
5.318 تتر
خرید: 166,985
فروش: 164,326
3.607٪
22
1,264,792 تومان
1,244,652 تومان
40.28 تتر
خرید: 1,264,792
فروش: 1,244,652
3.682٪
23
110 تومان
108 تومان
0.003492 تتر
خرید: 110
فروش: 108
14.068٪
24
2,866 تومان
2,820 تومان
0.09127 تتر
خرید: 2,866
فروش: 2,820
1.957٪
25
5,036,560 تومان
4,956,360 تومان
160.4 تتر
خرید: 5,036,560
فروش: 4,956,360
0.927٪
26
5,523 تومان
5,435 تومان
0.1759 تتر
خرید: 5,523
فروش: 5,435
1.842٪
27
3,564,528 تومان
3,507,768 تومان
113.52 تتر
خرید: 3,564,528
فروش: 3,507,768
0.89٪
28
3,203 تومان
3,152 تومان
0.102 تتر
خرید: 3,203
فروش: 3,152
64.942٪
29
31,375 تومان
30,875 تومان
0.9992 تتر
خرید: 31,375
فروش: 30,875
0.01٪
30
49,301 تومان
48,516 تومان
1.5701 تتر
خرید: 49,301
فروش: 48,516
2.101٪
31
1,363 تومان
1,341 تومان
0.0434 تتر
خرید: 1,363
فروش: 1,341
8.245٪
32
193,895 تومان
190,808 تومان
6.175 تتر
خرید: 193,895
فروش: 190,808
7.691٪
33
219,329 تومان
215,837 تومان
6.985 تتر
خرید: 219,329
فروش: 215,837
1.379٪
34
79,301 تومان
78,038 تومان
2.5255 تتر
خرید: 79,301
فروش: 78,038
2.93٪
35
10,607 تومان
10,438 تومان
0.3378 تتر
خرید: 10,607
فروش: 10,438
26.009٪
36
5,516,980 تومان
5,429,130 تومان
175.7 تتر
خرید: 5,516,980
فروش: 5,429,130
0.285٪
37
144,534 تومان
142,233 تومان
4.603 تتر
خرید: 144,534
فروش: 142,233
12.846٪
38
771,498 تومان
759,213 تومان
24.57 تتر
خرید: 771,498
فروش: 759,213
2.245٪
39
2,883 تومان
2,837 تومان
0.0918 تتر
خرید: 2,883
فروش: 2,837
0.208٪
40
1,251,290 تومان
1,231,365 تومان
39.85 تتر
خرید: 1,251,290
فروش: 1,231,365
1.239٪
41
150,312 تومان
147,918 تومان
4.787 تتر
خرید: 150,312
فروش: 147,918
2.31٪
42
961,782 تومان
946,467 تومان
30.63 تتر
خرید: 961,782
فروش: 946,467
6.502٪
43
293,810 تومان
289,131 تومان
9.357 تتر
خرید: 293,810
فروش: 289,131
1.683٪
44
436,774 تومان
429,819 تومان
13.91 تتر
خرید: 436,774
فروش: 429,819
2.581٪
45
2,143 تومان
2,109 تومان
0.06825 تتر
خرید: 2,143
فروش: 2,109
1.747٪
46
34,920 تومان
34,364 تومان
1.1121 تتر
خرید: 34,920
فروش: 34,364
10.994٪
47
23,380 تومان
23,008 تومان
0.7446 تتر
خرید: 23,380
فروش: 23,008
3.532٪
48
204,602 تومان
201,344 تومان
6.516 تتر
خرید: 204,602
فروش: 201,344
4.779٪
49
7,985 تومان
7,858 تومان
0.2543 تتر
خرید: 7,985
فروش: 7,858
2.269٪
50
9,147,134 تومان
9,001,479 تومان
291.31 تتر
خرید: 9,147,134
فروش: 9,001,479
2.53٪