قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#
ارز دیجیتال
قیمت خرید
قیمت فروش
قیمت جهانی
تغییرات
1
812,133,500 تومان
795,890,830 تومان
32485.34 تتر
خرید: 812,133,500
فروش: 795,890,830
0.391٪
2
47,682,250 تومان
46,728,605 تومان
1907.29 تتر
خرید: 47,682,250
فروش: 46,728,605
2.114٪
3
4,750 تومان
4,655 تومان
0.19 تتر
خرید: 4,750
فروش: 4,655
9.082٪
4
24,990 تومان
24,490 تومان
0.9996 تتر
خرید: 24,990
فروش: 24,490
0.04٪
5
6,682,500 تومان
6,548,850 تومان
267.3 تتر
خرید: 6,682,500
فروش: 6,548,850
10.876٪
6
29,248 تومان
28,663 تومان
1.1699 تتر
خرید: 29,248
فروش: 28,663
8.351٪
7
27,258 تومان
26,713 تومان
1.09032 تتر
خرید: 27,258
فروش: 26,713
10.916٪
8
14,343 تومان
14,056 تومان
0.5737 تتر
خرید: 14,343
فروش: 14,056
14.45٪
9
378,900 تومان
371,322 تومان
15.156 تتر
خرید: 378,900
فروش: 371,322
11.935٪
10
671,550 تومان
658,119 تومان
26.862 تتر
خرید: 671,550
فروش: 658,119
6.404٪
11
429,700 تومان
421,106 تومان
17.188 تتر
خرید: 429,700
فروش: 421,106
7.884٪
12
1,867 تومان
1,829 تومان
0.07466 تتر
خرید: 1,867
فروش: 1,829
8.907٪
13
24,995 تومان
24,495 تومان
0.9998 تتر
خرید: 24,995
فروش: 24,495
0.04٪
14
0.15800000 تومان
0.15484000 تومان
0.00000632 تتر
خرید: 0.15800000
فروش: 0.15484000
8.273٪
15
3,012,000 تومان
2,951,760 تومان
120.48 تتر
خرید: 3,012,000
فروش: 2,951,760
10.729٪
16
1,257,750 تومان
1,232,595 تومان
50.31 تتر
خرید: 1,257,750
فروش: 1,232,595
3.731٪
17
156,575 تومان
153,444 تومان
6.263 تتر
خرید: 156,575
فروش: 153,444
14.052٪
18
5,705 تومان
5,591 تومان
0.22821 تتر
خرید: 5,705
فروش: 5,591
5.256٪
19
933,400 تومان
914,732 تومان
37.336 تتر
خرید: 933,400
فروش: 914,732
14.196٪
20
10,712 تومان
10,498 تومان
0.42849 تتر
خرید: 10,712
فروش: 10,498
17.377٪
21
86,250 تومان
84,525 تومان
3.45 تتر
خرید: 86,250
فروش: 84,525
10.802٪
22
306,100 تومان
299,978 تومان
12.244 تتر
خرید: 306,100
فروش: 299,978
10.221٪
23
43,225 تومان
42,361 تومان
1.729 تتر
خرید: 43,225
فروش: 42,361
13.593٪
24
1,283 تومان
1,257 تومان
0.05132 تتر
خرید: 1,283
فروش: 1,257
13.252٪
25
11,077,000 تومان
10,855,460 تومان
443.08 تتر
خرید: 11,077,000
فروش: 10,855,460
9.013٪
26
4,842,000 تومان
4,745,160 تومان
193.68 تتر
خرید: 4,842,000
فروش: 4,745,160
20.743٪
27
134,700 تومان
132,006 تومان
5.388 تتر
خرید: 134,700
فروش: 132,006
19.462٪
28
5,206,500 تومان
5,102,370 تومان
208.26 تتر
خرید: 5,206,500
فروش: 5,102,370
6.631٪
29
770,425 تومان
755,017 تومان
30.817 تتر
خرید: 770,425
فروش: 755,017
16.244٪
30
417,100 تومان
408,758 تومان
16.684 تتر
خرید: 417,100
فروش: 408,758
2.797٪
31
54 تومان
53 تومان
0.00215 تتر
خرید: 54
فروش: 53
9.948٪
32
178,925 تومان
175,347 تومان
7.157 تتر
خرید: 178,925
فروش: 175,347
2.89٪
33
5,925 تومان
5,806 تومان
0.23699 تتر
خرید: 5,925
فروش: 5,806
9.171٪
34
120,900 تومان
118,482 تومان
4.836 تتر
خرید: 120,900
فروش: 118,482
6.749٪
35
5,507 تومان
5,397 تومان
0.22029 تتر
خرید: 5,507
فروش: 5,397
16.281٪
36
5,176,000 تومان
5,072,480 تومان
207.04 تتر
خرید: 5,176,000
فروش: 5,072,480
8.272٪
37
75,768 تومان
74,252 تومان
3.0307 تتر
خرید: 75,768
فروش: 74,252
13.24٪
38
2,614,750 تومان
2,562,455 تومان
104.59 تتر
خرید: 2,614,750
فروش: 2,562,455
3.63٪
39
227,100 تومان
222,558 تومان
9.084 تتر
خرید: 227,100
فروش: 222,558
12.721٪
40
14,698 تومان
14,404 تومان
0.5879 تتر
خرید: 14,698
فروش: 14,404
15.568٪
41
314,275 تومان
307,990 تومان
12.571 تتر
خرید: 314,275
فروش: 307,990
19.272٪
42
143 تومان
140 تومان
0.005708 تتر
خرید: 143
فروش: 140
11.886٪
43
23,355 تومان
22,888 تومان
0.9342 تتر
خرید: 23,355
فروش: 22,888
9.852٪
44
62,010 تومان
60,770 تومان
2.4804 تتر
خرید: 62,010
فروش: 60,770
12.514٪
45
35,150 تومان
34,447 تومان
1.406 تتر
خرید: 35,150
فروش: 34,447
12.399٪
46
4,224 تومان
4,139 تومان
0.16894 تتر
خرید: 4,224
فروش: 4,139
11.767٪
47
18,827 تومان
18,450 تومان
0.75308 تتر
خرید: 18,827
فروش: 18,450
0.054٪
48
19,360 تومان
18,973 تومان
0.7744 تتر
خرید: 19,360
فروش: 18,973
6.338٪
49
2,970,500 تومان
2,911,090 تومان
118.82 تتر
خرید: 2,970,500
فروش: 2,911,090
11.874٪
50
84,500 تومان
82,810 تومان
3.38 تتر
خرید: 84,500
فروش: 82,810
11.979٪