قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#
ارز دیجیتال
قیمت خرید
قیمت فروش
قیمت جهانی
تغییرات
1
1,262,173,211 تومان
1,236,623,146 تومان
51100.13 تتر
خرید: 1,262,173,211
فروش: 1,236,623,146
10.583٪
2
98,684,157 تومان
96,686,502 تومان
3995.31 تتر
خرید: 98,684,157
فروش: 96,686,502
7.215٪
3
10,840 تومان
10,620 تومان
0.43886 تتر
خرید: 10,840
فروش: 10,620
14.612٪
4
24,670 تومان
24,171 تومان
0.9988 تتر
خرید: 24,670
فروش: 24,171
0.03٪
5
15,491,099 تومان
15,177,514 تومان
627.17 تتر
خرید: 15,491,099
فروش: 15,177,514
6.564٪
6
0 تومان
0 تومان
0.0000193500 تتر
خرید: 0
فروش: 0
29.195٪
7
281,415 تومان
275,718 تومان
11.3933 تتر
خرید: 281,415
فروش: 275,718
12.835٪
8
33,965 تومان
33,277 تومان
1.3751 تتر
خرید: 33,965
فروش: 33,277
6.665٪
9
42,808 تومان
41,941 تومان
1.7331 تتر
خرید: 42,808
فروش: 41,941
2.88٪
10
8,144,578 تومان
7,979,708 تومان
329.74 تتر
خرید: 8,144,578
فروش: 7,979,708
13.459٪
11
1,001,758 تومان
981,479 تومان
40.557 تتر
خرید: 1,001,758
فروش: 981,479
2.067٪
12
2,302,114 تومان
2,255,513 تومان
93.203 تتر
خرید: 2,302,114
فروش: 2,255,513
15.174٪
13
27,822 تومان
27,259 تومان
1.12639 تتر
خرید: 27,822
فروش: 27,259
0.83٪
14
32,904,846 تومان
32,238,756 تومان
1332.18 تتر
خرید: 32,904,846
فروش: 32,238,756
12.66٪
15
14,780,974 تومان
14,481,764 تومان
598.42 تتر
خرید: 14,780,974
فروش: 14,481,764
16.011٪
16
3,114 تومان
3,051 تومان
0.12608 تتر
خرید: 3,114
فروش: 3,051
10.199٪
17
4,683 تومان
4,588 تومان
0.1896 تتر
خرید: 4,683
فروش: 4,588
9.531٪
18
7,778,771 تومان
7,621,306 تومان
314.93 تتر
خرید: 7,778,771
فروش: 7,621,306
9.774٪
19
1,104,806 تومان
1,082,442 تومان
44.729 تتر
خرید: 1,104,806
فروش: 1,082,442
7.737٪
20
1,096,087 تومان
1,073,899 تومان
44.376 تتر
خرید: 1,096,087
فروش: 1,073,899
2.43٪
21
3,032,172 تومان
2,970,792 تومان
122.76 تتر
خرید: 3,032,172
فروش: 2,970,792
13.313٪
22
15,613 تومان
15,297 تومان
0.63209 تتر
خرید: 15,613
فروش: 15,297
8.401٪
23
24,665 تومان
24,166 تومان
0.9986 تتر
خرید: 24,665
فروش: 24,166
0.04٪
24
95,935 تومان
93,993 تومان
3.884 تتر
خرید: 95,935
فروش: 93,993
11.133٪
25
1,824,697,927 تومان
1,787,760,722 تومان
73874.41 تتر
خرید: 1,824,697,927
فروش: 1,787,760,722
10.905٪
26
984,616 تومان
964,685 تومان
39.863 تتر
خرید: 984,616
فروش: 964,685
8.225٪
27
16,207 تومان
15,879 تومان
0.65615 تتر
خرید: 16,207
فروش: 15,879
21.802٪
28
104,777 تومان
102,656 تومان
4.242 تتر
خرید: 104,777
فروش: 102,656
11.542٪
29
410,489 تومان
402,180 تومان
16.619 تتر
خرید: 410,489
فروش: 402,180
5.632٪
30
293,814 تومان
287,866 تومان
11.8953 تتر
خرید: 293,814
فروش: 287,866
31.353٪
31
13,825,825 تومان
13,545,950 تومان
559.75 تتر
خرید: 13,825,825
فروش: 13,545,950
21.405٪
32
248,729 تومان
243,694 تومان
10.07 تتر
خرید: 248,729
فروش: 243,694
8.638٪
33
905,823 تومان
887,487 تومان
36.673 تتر
خرید: 905,823
فروش: 887,487
3.082٪
34
486,590 تومان
476,740 تومان
19.7 تتر
خرید: 486,590
فروش: 476,740
93.547٪
35
412,268 تومان
403,922 تومان
16.691 تتر
خرید: 412,268
فروش: 403,922
1.697٪
36
152 تومان
149 تومان
0.0061668 تتر
خرید: 152
فروش: 149
9.321٪
37
556,615 تومان
545,347 تومان
22.535 تتر
خرید: 556,615
فروش: 545,347
21.917٪
38
56,309 تومان
55,169 تومان
2.2797 تتر
خرید: 56,309
فروش: 55,169
9.765٪
39
11,249 تومان
11,021 تومان
0.45541 تتر
خرید: 11,249
فروش: 11,021
2.441٪
40
2,514,460 تومان
2,463,560 تومان
101.8 تتر
خرید: 2,514,460
فروش: 2,463,560
10.569٪
41
1,070 تومان
1,048 تومان
0.043313 تتر
خرید: 1,070
فروش: 1,048
10.505٪
42
32,619 تومان
31,959 تومان
1.3206 تتر
خرید: 32,619
فروش: 31,959
23.798٪
43
190,346 تومان
186,492 تومان
7.7063 تتر
خرید: 190,346
فروش: 186,492
17.925٪
44
9,423,050 تومان
9,232,300 تومان
381.5 تتر
خرید: 9,423,050
فروش: 9,232,300
7.91٪
45
17,119 تومان
16,773 تومان
0.69309 تتر
خرید: 17,119
فروش: 16,773
8.84٪
46
54,419 تومان
53,317 تومان
2.2032 تتر
خرید: 54,419
فروش: 53,317
7.7٪
47
256,159 تومان
250,973 تومان
10.3708 تتر
خرید: 256,159
فروش: 250,973
12.376٪
48
2,830,200 تومان
2,772,909 تومان
114.583 تتر
خرید: 2,830,200
فروش: 2,772,909
12.178٪
49
618,933 تومان
606,404 تومان
25.058 تتر
خرید: 618,933
فروش: 606,404
6.941٪
50
449,688 تومان
440,585 تومان
18.206 تتر
خرید: 449,688
فروش: 440,585
5.178٪