قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#
ارز دیجیتال
قیمت خرید
قیمت فروش
قیمت جهانی
تغییرات
1
1,812,878,650 تومان
1,779,917,220 تومان
65922.86 تتر
خرید: 1,812,878,650
فروش: 1,779,917,220
7.331٪
2
110,251,075 تومان
108,246,510 تومان
4009.13 تتر
خرید: 110,251,075
فروش: 108,246,510
6.901٪
3
27,497 تومان
26,997 تومان
0.9999 تتر
خرید: 27,497
فروش: 26,997
0.01٪
4
65,601 تومان
64,409 تومان
2.3855 تتر
خرید: 65,601
فروش: 64,409
0.251٪
5
13,623,500 تومان
13,375,800 تومان
495.4 تتر
خرید: 13,623,500
فروش: 13,375,800
3.015٪
6
1,172,325 تومان
1,151,010 تومان
42.63 تتر
خرید: 1,172,325
فروش: 1,151,010
6.442٪
7
4,490,200 تومان
4,408,560 تومان
163.28 تتر
خرید: 4,490,200
فروش: 4,408,560
5.309٪
8
31,130 تومان
30,564 تومان
1.132 تتر
خرید: 31,130
فروش: 30,564
6.099٪
9
0.76670000 تومان
0.75276000 تومان
0.00002788 تتر
خرید: 0.76670000
فروش: 0.75276000
0.107٪
10
6,949 تومان
6,823 تومان
0.2527 تتر
خرید: 6,949
فروش: 6,823
5.073٪
11
1,063 تومان
1,044 تومان
0.03867 تتر
خرید: 1,063
فروش: 1,044
33.322٪
12
2,850 تومان
2,798 تومان
0.10362 تتر
خرید: 2,850
فروش: 2,798
4.974٪
13
60,253 تومان
59,157 تومان
2.191 تتر
خرید: 60,253
فروش: 59,157
4.036٪
14
1,406,900 تومان
1,381,320 تومان
51.16 تتر
خرید: 1,406,900
فروش: 1,381,320
18.618٪
15
1,085,425 تومان
1,065,690 تومان
39.47 تتر
خرید: 1,085,425
فروش: 1,065,690
10.436٪
16
1,835,625 تومان
1,802,250 تومان
66.75 تتر
خرید: 1,835,625
فروش: 1,802,250
7.561٪
17
27,495 تومان
26,995 تومان
0.9998 تتر
خرید: 27,495
فروش: 26,995
0.01٪
18
5,456,000 تومان
5,356,800 تومان
198.4 تتر
خرید: 5,456,000
فروش: 5,356,800
8.124٪
19
42,103 تومان
41,337 تومان
1.531 تتر
خرید: 42,103
فروش: 41,337
4.577٪
20
4,506 تومان
4,424 تومان
0.16386 تتر
خرید: 4,506
فروش: 4,424
7.317٪
21
949,025 تومان
931,770 تومان
34.51 تتر
خرید: 949,025
فروش: 931,770
3.696٪
22
1,687,125 تومان
1,656,450 تومان
61.35 تتر
خرید: 1,687,125
فروش: 1,656,450
10.593٪
23
1,604,075 تومان
1,574,910 تومان
58.33 تتر
خرید: 1,604,075
فروش: 1,574,910
4.011٪
24
369,875 تومان
363,150 تومان
13.45 تتر
خرید: 369,875
فروش: 363,150
2.433٪
25
737,275 تومان
723,870 تومان
26.81 تتر
خرید: 737,275
فروش: 723,870
5.472٪
26
548,323 تومان
538,353 تومان
19.939 تتر
خرید: 548,323
فروش: 538,353
0.843٪
27
6,626 تومان
6,506 تومان
0.24095 تتر
خرید: 6,626
فروش: 6,506
5.903٪
28
234,190 تومان
229,932 تومان
8.516 تتر
خرید: 234,190
فروش: 229,932
6.777٪
29
4,218 تومان
4,141 تومان
0.15338 تتر
خرید: 4,218
فروش: 4,141
8.826٪
30
587 تومان
577 تومان
0.02136 تتر
خرید: 587
فروش: 577
11.43٪
31
785,675 تومان
771,390 تومان
28.57 تتر
خرید: 785,675
فروش: 771,390
2.505٪
32
363,963 تومان
357,345 تومان
13.235 تتر
خرید: 363,963
فروش: 357,345
3.098٪
33
3,425,125 تومان
3,362,850 تومان
124.55 تتر
خرید: 3,425,125
فروش: 3,362,850
3.072٪
34
3,315 تومان
3,254 تومان
0.12053 تتر
خرید: 3,315
فروش: 3,254
4.58٪
35
1,254,000 تومان
1,231,200 تومان
45.6 تتر
خرید: 1,254,000
فروش: 1,231,200
6.494٪
36
103 تومان
101 تومان
0.003737 تتر
خرید: 103
فروش: 101
5.625٪
37
10,755 تومان
10,560 تومان
0.3911 تتر
خرید: 10,755
فروش: 10,560
9.89٪
38
2,268 تومان
2,227 تومان
0.08247 تتر
خرید: 2,268
فروش: 2,227
9.239٪
39
1,903 تومان
1,868 تومان
0.0692 تتر
خرید: 1,903
فروش: 1,868
1.17٪
40
126,638 تومان
124,335 تومان
4.605 تتر
خرید: 126,638
فروش: 124,335
5.543٪
41
863 تومان
847 تومان
0.03137 تتر
خرید: 863
فروش: 847
2.58٪
42
154,935 تومان
152,118 تومان
5.634 تتر
خرید: 154,935
فروش: 152,118
4.702٪
43
17,448,750 تومان
17,131,500 تومان
634.5 تتر
خرید: 17,448,750
فروش: 17,131,500
5.803٪
44
23,196 تومان
22,775 تومان
0.8435 تتر
خرید: 23,196
فروش: 22,775
11.839٪
45
10,494 تومان
10,303 تومان
0.3816 تتر
خرید: 10,494
فروش: 10,303
4.404٪
46
22,877 تومان
22,461 تومان
0.8319 تتر
خرید: 22,877
فروش: 22,461
16.35٪
47
31,331 تومان
30,761 تومان
1.1393 تتر
خرید: 31,331
فروش: 30,761
9.65٪
48
1,499,575 تومان
1,472,310 تومان
54.53 تتر
خرید: 1,499,575
فروش: 1,472,310
5.114٪
49
187,853 تومان
184,437 تومان
6.831 تتر
خرید: 187,853
فروش: 184,437
2.83٪
50
555,500 تومان
545,400 تومان
20.2 تتر
خرید: 555,500
فروش: 545,400
1.969٪