قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#
ارز دیجیتال
قیمت خرید
قیمت فروش
قیمت جهانی
تغییرات
شبکه
1
1,364,298,561 تومان
1,338,361,326 تومان
51874.47 تتر
خرید: 1,364,298,561
فروش: 1,338,361,326
6.557٪
2
42,616,783 تومان
41,806,578 تومان
1620.41 تتر
خرید: 42,616,783
فروش: 41,806,578
3.911٪
3
1,004,039 تومان
984,951 تومان
38.1764 تتر
خرید: 1,004,039
فروش: 984,951
5.539٪
4
26,289 تومان
25,790 تومان
0.9996 تتر
خرید: 26,289
فروش: 25,790
0.04٪
ETH
5
12,108 تومان
11,878 تومان
0.46039 تتر
خرید: 12,108
فروش: 11,878
4.532٪
6
5,119,558 تومان
5,022,228 تومان
194.66 تتر
خرید: 5,119,558
فروش: 5,022,228
8.03٪
7
14,203,052 تومان
13,933,032 تومان
540.04 تتر
خرید: 14,203,052
فروش: 13,933,032
0.982٪
8
814,332 تومان
798,851 تومان
30.9632 تتر
خرید: 814,332
فروش: 798,851
5.497٪
ETH
9
32,928 تومان
32,302 تومان
1.252 تتر
خرید: 32,928
فروش: 32,302
2.258٪
10
6,597,600 تومان
6,472,170 تومان
250.8593 تتر
خرید: 6,597,600
فروش: 6,472,170
0.65٪
11
26,287 تومان
25,787 تومان
0.9995 تتر
خرید: 26,287
فروش: 25,787
0.03٪
ETH
12
11,452 تومان
11,234 تومان
0.43543 تتر
خرید: 11,452
فروش: 11,234
3.239٪
13
24,154 تومان
23,694 تومان
0.91839 تتر
خرید: 24,154
فروش: 23,694
9.443٪
ETH
14
50,579 تومان
49,617 تومان
1.92315 تتر
خرید: 50,579
فروش: 49,617
1.274٪
ETH
15
104,685 تومان
102,694 تومان
3.9804 تتر
خرید: 104,685
فروش: 102,694
6.104٪
16
703,638 تومان
690,261 تومان
26.7543 تتر
خرید: 703,638
فروش: 690,261
1.899٪
ETH
17
931,373,998 تومان
913,667,268 تومان
35413.46 تتر
خرید: 931,373,998
فروش: 913,667,268
3.942٪
ETH
18
1,076,775 تومان
1,056,304 تومان
40.942 تتر
خرید: 1,076,775
فروش: 1,056,304
7.406٪
19
1,280 تومان
1,256 تومان
0.04867 تتر
خرید: 1,280
فروش: 1,256
9.499٪
20
496,123 تومان
486,691 تومان
18.864 تتر
خرید: 496,123
فروش: 486,691
0.94٪
ETH
21
1,299 تومان
1,275 تومان
0.04941 تتر
خرید: 1,299
فروش: 1,275
3.912٪
22
10,725,377 تومان
10,521,472 تومان
407.809 تتر
خرید: 10,725,377
فروش: 10,521,472
4.326٪
ETH
23
62,699 تومان
61,507 تومان
2.384 تتر
خرید: 62,699
فروش: 61,507
8.364٪
ETH
24
304,738 تومان
298,945 تومان
11.587 تتر
خرید: 304,738
فروش: 298,945
3.502٪
25
520,004 تومان
510,118 تومان
19.772 تتر
خرید: 520,004
فروش: 510,118
0.257٪
26
68,643 تومان
67,338 تومان
2.61 تتر
خرید: 68,643
فروش: 67,338
18.314٪
ETH
27
362,075 تومان
355,191 تومان
13.7671 تتر
خرید: 362,075
فروش: 355,191
1.534٪
ETH
28
3,397,960 تومان
3,333,360 تومان
129.2 تتر
خرید: 3,397,960
فروش: 3,333,360
5.075٪
29
1,116 تومان
1,095 تومان
0.042439 تتر
خرید: 1,116
فروش: 1,095
1.699٪
30
111,362 تومان
109,245 تومان
4.2343 تتر
خرید: 111,362
فروش: 109,245
2.769٪
ETH
31
103,927 تومان
101,951 تومان
3.9516 تتر
خرید: 103,927
فروش: 101,951
6.575٪
32
130,119 تومان
127,646 تومان
4.9475 تتر
خرید: 130,119
فروش: 127,646
3.221٪
ETH
33
1,740 تومان
1,707 تومان
0.06615 تتر
خرید: 1,740
فروش: 1,707
11.91٪
ETH
34
1,089,638 تومان
1,068,922 تومان
41.4311 تتر
خرید: 1,089,638
فروش: 1,068,922
8.849٪
35
99,970 تومان
98,069 تومان
3.80113 تتر
خرید: 99,970
فروش: 98,069
1.659٪
36
5,865,426 تومان
5,753,916 تومان
223.02 تتر
خرید: 5,865,426
فروش: 5,753,916
0.18٪
37
15,814 تومان
15,513 تومان
0.60128 تتر
خرید: 15,814
فروش: 15,513
0.871٪
ETH
38
6,123,429 تومان
6,007,014 تومان
232.83 تتر
خرید: 6,123,429
فروش: 6,007,014
4.624٪
39
21,051 تومان
20,650 تومان
0.8004 تتر
خرید: 21,051
فروش: 20,650
10.172٪
40
371,569 تومان
364,505 تومان
14.1281 تتر
خرید: 371,569
فروش: 364,505
5.41٪
41
3,265 تومان
3,203 تومان
0.12416 تتر
خرید: 3,265
فروش: 3,203
6.32٪
42
614,105 تومان
602,430 تومان
23.35 تتر
خرید: 614,105
فروش: 602,430
5.929٪
ETH
43
30,187 تومان
29,613 تومان
1.14779 تتر
خرید: 30,187
فروش: 29,613
0.703٪
ETH
44
748,025 تومان
733,804 تومان
28.442 تتر
خرید: 748,025
فروش: 733,804
6.754٪
45
214,653 تومان
210,572 تومان
8.1617 تتر
خرید: 214,653
فروش: 210,572
27.744٪
46
49,345 تومان
48,407 تومان
1.87623 تتر
خرید: 49,345
فروش: 48,407
16.175٪
BSC
47
58,811,797 تومان
57,693,702 تومان
2236.19 تتر
خرید: 58,811,797
فروش: 57,693,702
4.785٪
ETH
48
30,061 تومان
29,489 تومان
1.143 تتر
خرید: 30,061
فروش: 29,489
0.201٪
49
26,237 تومان
25,738 تومان
0.9976 تتر
خرید: 26,237
فروش: 25,738
10.513٪
50
130 تومان
127 تومان
0.004926 تتر
خرید: 130
فروش: 127
6.947٪
VET