قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#
ارز دیجیتال
قیمت خرید
قیمت فروش
قیمت جهانی
تغییرات
1
1,010,271,251 تومان
990,305,416 تومان
39931.67 تتر
خرید: 1,010,271,251
فروش: 990,305,416
7.816٪
2
58,016,948 تومان
56,870,368 تومان
2293.16 تتر
خرید: 58,016,948
فروش: 56,870,368
4.739٪
3
1,225,643 تومان
1,201,421 تومان
48.4444 تتر
خرید: 1,225,643
فروش: 1,201,421
25.153٪
4
25,295 تومان
24,795 تومان
0.9998 تتر
خرید: 25,295
فروش: 24,795
0.01٪
5
364,244 تومان
357,046 تومان
14.397 تتر
خرید: 364,244
فروش: 357,046
52.935٪
6
7,910,298 تومان
7,753,968 تومان
312.66 تتر
خرید: 7,910,298
فروش: 7,753,968
2.757٪
7
5,222 تومان
5,119 تومان
0.20642 تتر
خرید: 5,222
فروش: 5,119
2.717٪
8
26,198 تومان
25,680 تومان
1.0355 تتر
خرید: 26,198
فروش: 25,680
6.491٪
9
32,298 تومان
31,660 تومان
1.2766 تتر
خرید: 32,298
فروش: 31,660
2.943٪
10
16,230 تومان
15,909 تومان
0.6415 تتر
خرید: 16,230
فروش: 15,909
2.755٪
11
25,297 تومان
24,798 تومان
0.9999 تتر
خرید: 25,297
فروش: 24,798
0.01٪
12
18,190 تومان
17,831 تومان
0.71898 تتر
خرید: 18,190
فروش: 17,831
15.369٪
13
361,208 تومان
354,070 تومان
14.277 تتر
خرید: 361,208
فروش: 354,070
4.295٪
14
154,710 تومان
151,652 تومان
6.115 تتر
خرید: 154,710
فروش: 151,652
11.243٪
15
492,566 تومان
482,831 تومان
19.469 تتر
خرید: 492,566
فروش: 482,831
7.309٪
16
1,090,177 تومان
1,068,632 تومان
43.09 تتر
خرید: 1,090,177
فروش: 1,068,632
10.205٪
17
2,114 تومان
2,072 تومان
0.08356 تتر
خرید: 2,114
فروش: 2,072
7.307٪
18
9,028 تومان
8,850 تومان
0.35684 تتر
خرید: 9,028
فروش: 8,850
4.568٪
19
1,237,752 تومان
1,213,290 تومان
48.923 تتر
خرید: 1,237,752
فروش: 1,213,290
3.074٪
20
240,148 تومان
235,402 تومان
9.492 تتر
خرید: 240,148
فروش: 235,402
14.073٪
21
134,968 تومان
132,301 تومان
5.3347 تتر
خرید: 134,968
فروش: 132,301
10.754٪
22
7,656,033 تومان
7,504,728 تومان
302.61 تتر
خرید: 7,656,033
فروش: 7,504,728
2.396٪
23
710,500 تومان
696,458 تومان
28.083 تتر
خرید: 710,500
فروش: 696,458
1.273٪
24
706,882 تومان
692,912 تومان
27.94 تتر
خرید: 706,882
فروش: 692,912
0.954٪
25
74 تومان
72 تومان
0.0029141 تتر
خرید: 74
فروش: 72
15.005٪
26
1,264,747 تومان
1,239,752 تومان
49.99 تتر
خرید: 1,264,747
فروش: 1,239,752
3.52٪
27
3,419,548 تومان
3,351,968 تومان
135.16 تتر
خرید: 3,419,548
فروش: 3,351,968
4.881٪
28
209,282 تومان
205,146 تومان
8.272 تتر
خرید: 209,282
فروش: 205,146
1.447٪
29
95,214 تومان
93,332 تومان
3.7634 تتر
خرید: 95,214
فروش: 93,332
2.845٪
30
33,816 تومان
33,148 تومان
1.3366 تتر
خرید: 33,816
فروش: 33,148
4.226٪
31
100,719 تومان
98,729 تومان
3.981 تتر
خرید: 100,719
فروش: 98,729
6.701٪
32
1,531 تومان
1,501 تومان
0.06051 تتر
خرید: 1,531
فروش: 1,501
3.844٪
33
12,614,833 تومان
12,365,528 تومان
498.61 تتر
خرید: 12,614,833
فروش: 12,365,528
4.904٪
34
0.15787200 تومان
0.15475200 تومان
0.00000624 تتر
خرید: 0.15787200
فروش: 0.15475200
0.808٪
35
2,248 تومان
2,203 تومان
0.08885 تتر
خرید: 2,248
فروش: 2,203
26.387٪
36
6,349 تومان
6,223 تومان
0.25094 تتر
خرید: 6,349
فروش: 6,223
1.892٪
37
372,871 تومان
365,502 تومان
14.738 تتر
خرید: 372,871
فروش: 365,502
3.57٪
38
18,014 تومان
17,658 تومان
0.712 تتر
خرید: 18,014
فروش: 17,658
24.042٪
39
9,488 تومان
9,300 تومان
0.375 تتر
خرید: 9,488
فروش: 9,300
16.924٪
40
477,386 تومان
467,951 تومان
18.869 تتر
خرید: 477,386
فروش: 467,951
3.95٪
41
44,047 تومان
43,177 تومان
1.741 تتر
خرید: 44,047
فروش: 43,177
3.14٪
42
17,457 تومان
17,112 تومان
0.69 تتر
خرید: 17,457
فروش: 17,112
3.697٪
43
13,814 تومان
13,541 تومان
0.546 تتر
خرید: 13,814
فروش: 13,541
6.641٪
44
160 تومان
156 تومان
0.006306 تتر
خرید: 160
فروش: 156
10.865٪
45
9,891,541 تومان
9,696,056 تومان
390.97 تتر
خرید: 9,891,541
فروش: 9,696,056
1.98٪
46
5,124 تومان
5,022 تومان
0.20251 تتر
خرید: 5,124
فروش: 5,022
20.757٪
47
794,547 تومان
778,844 تومان
31.405 تتر
خرید: 794,547
فروش: 778,844
8.055٪
48
66 تومان
64 تومان
0.0025918 تتر
خرید: 66
فروش: 64
8.598٪
49
6,611 تومان
6,480 تومان
0.26129 تتر
خرید: 6,611
فروش: 6,480
1.665٪
50
6,752 تومان
6,619 تومان
0.26689 تتر
خرید: 6,752
فروش: 6,619
15.41٪