قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#
ارز دیجیتال
قیمت خرید
قیمت فروش
قیمت جهانی
تغییرات
51
291,557 تومان
285,795 تومان
11.524 تتر
خرید: 291,557
فروش: 285,795
3.197٪
52
8,341 تومان
8,177 تومان
0.3297 تتر
خرید: 8,341
فروش: 8,177
4.19٪
53
5,601 تومان
5,490 تومان
0.22137 تتر
خرید: 5,601
فروش: 5,490
8.244٪
54
21,624 تومان
21,197 تومان
0.8547 تتر
خرید: 21,624
فروش: 21,197
14.494٪
55
27,149 تومان
26,613 تومان
1.0731 تتر
خرید: 27,149
فروش: 26,613
15.337٪
56
231,622 تومان
227,044 تومان
9.155 تتر
خرید: 231,622
فروش: 227,044
1.813٪
57
5,725,390 تومان
5,612,240 تومان
226.3 تتر
خرید: 5,725,390
فروش: 5,612,240
4.406٪
58
5,125 تومان
5,024 تومان
0.20258 تتر
خرید: 5,125
فروش: 5,024
10.536٪
59
4,671,392 تومان
4,579,072 تومان
184.64 تتر
خرید: 4,671,392
فروش: 4,579,072
2.772٪
60
856,076 تومان
839,158 تومان
33.837 تتر
خرید: 856,076
فروش: 839,158
6.125٪
61
14,176 تومان
13,895 تومان
0.5603 تتر
خرید: 14,176
فروش: 13,895
3.971٪
62
221,653 تومان
217,273 تومان
8.761 تتر
خرید: 221,653
فروش: 217,273
7.471٪
63
18,586 تومان
18,219 تومان
0.73463 تتر
خرید: 18,586
فروش: 18,219
0.427٪
64
1,886 تومان
1,849 تومان
0.07456 تتر
خرید: 1,886
فروش: 1,849
5.236٪
65
2,595,274 تومان
2,543,984 تومان
102.58 تتر
خرید: 2,595,274
فروش: 2,543,984
3.501٪
66
21,161 تومان
20,743 تومان
0.8364 تتر
خرید: 21,161
فروش: 20,743
35.956٪
67
715 تومان
701 تومان
0.02825 تتر
خرید: 715
فروش: 701
1.655٪
68
9 تومان
9 تومان
0.0003612 تتر
خرید: 9
فروش: 9
5.061٪
69
628,503 تومان
616,082 تومان
24.842 تتر
خرید: 628,503
فروش: 616,082
0.604٪
70
3,655,850 تومان
3,583,600 تومان
144.5 تتر
خرید: 3,655,850
فروش: 3,583,600
3.837٪
71
15,188 تومان
14,887 تومان
0.6003 تتر
خرید: 15,188
فروش: 14,887
2.58٪
72
4,010 تومان
3,931 تومان
0.1585 تتر
خرید: 4,010
فروش: 3,931
2.523٪
73
20,187 تومان
19,788 تومان
0.7979 تتر
خرید: 20,187
فروش: 19,788
9.647٪
74
753,223,504 تومان
738,337,664 تومان
29771.68 تتر
خرید: 753,223,504
فروش: 738,337,664
1.08٪
75
2,178,330 تومان
2,135,280 تومان
86.1 تتر
خرید: 2,178,330
فروش: 2,135,280
3.835٪
76
55,255 تومان
54,163 تومان
2.184 تتر
خرید: 55,255
فروش: 54,163
1.7٪
77
98,245 تومان
96,303 تومان
3.8832 تتر
خرید: 98,245
فروش: 96,303
3.735٪
78
55,776 تومان
54,674 تومان
2.2046 تتر
خرید: 55,776
فروش: 54,674
4.025٪
79
17,664 تومان
17,315 تومان
0.6982 تتر
خرید: 17,664
فروش: 17,315
5.04٪
80
29,606 تومان
29,021 تومان
1.1702 تتر
خرید: 29,606
فروش: 29,021
8.162٪
81
25,654 تومان
25,147 تومان
1.014 تتر
خرید: 25,654
فروش: 25,147
6.178٪
82
44,882 تومان
43,995 تومان
1.774 تتر
خرید: 44,882
فروش: 43,995
7.496٪
83
582 تومان
571 تومان
0.023015 تتر
خرید: 582
فروش: 571
3.573٪
84
39,392 تومان
38,614 تومان
1.557 تتر
خرید: 39,392
فروش: 38,614
3.044٪
85
71,751 تومان
70,333 تومان
2.836 تتر
خرید: 71,751
فروش: 70,333
1.536٪
86
301,601 تومان
295,641 تومان
11.921 تتر
خرید: 301,601
فروش: 295,641
5.291٪
87
21,366 تومان
20,944 تومان
0.8445 تتر
خرید: 21,366
فروش: 20,944
0.74٪
88
376,742 تومان
369,297 تومان
14.891 تتر
خرید: 376,742
فروش: 369,297
2.583٪
89
595 تومان
583 تومان
0.02352 تتر
خرید: 595
فروش: 583
6.999٪
90
1,856 تومان
1,820 تومان
0.07337 تتر
خرید: 1,856
فروش: 1,820
3.894٪
91
39,142 تومان
38,368 تومان
1.5471 تتر
خرید: 39,142
فروش: 38,368
1.157٪
92
451,580 تومان
442,655 تومان
17.849 تتر
خرید: 451,580
فروش: 442,655
14.807٪
93
105,251 تومان
103,170 تومان
4.1601 تتر
خرید: 105,251
فروش: 103,170
16.402٪
94
164,172 تومان
160,927 تومان
6.489 تتر
خرید: 164,172
فروش: 160,927
6.047٪
95
367 تومان
360 تومان
0.014519 تتر
خرید: 367
فروش: 360
4.356٪
96
25,290 تومان
24,790 تومان
0.9996 تتر
خرید: 25,290
فروش: 24,790
0.01٪
97
673,284 تومان
659,978 تومان
26.612 تتر
خرید: 673,284
فروش: 659,978
6.738٪
98
3,509 تومان
3,439 تومان
0.13868 تتر
خرید: 3,509
فروش: 3,439
5.512٪
99
65,619,851 تومان
64,323,016 تومان
2593.67 تتر
خرید: 65,619,851
فروش: 64,323,016
4.093٪
100
3,169 تومان
3,106 تومان
0.12526 تتر
خرید: 3,169
فروش: 3,106
4.331٪