قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#
ارز دیجیتال
قیمت خرید
قیمت فروش
قیمت جهانی
تغییرات
51
447,391 تومان
438,335 تومان
18.113 تتر
خرید: 447,391
فروش: 438,335
4.23٪
52
156,877 تومان
153,701 تومان
6.3513 تتر
خرید: 156,877
فروش: 153,701
9.033٪
53
532,013 تومان
521,244 تومان
21.539 تتر
خرید: 532,013
فروش: 521,244
14.812٪
54
25 تومان
24 تومان
0.0009932 تتر
خرید: 25
فروش: 24
9.38٪
55
53,298 تومان
52,219 تومان
2.1578 تتر
خرید: 53,298
فروش: 52,219
9.998٪
56
491,728 تومان
481,774 تومان
19.908 تتر
خرید: 491,728
فروش: 481,774
14.388٪
57
179 تومان
175 تومان
0.0072376 تتر
خرید: 179
فروش: 175
11.202٪
58
291 تومان
285 تومان
0.011773 تتر
خرید: 291
فروش: 285
10.233٪
59
147,879 تومان
144,885 تومان
5.987 تتر
خرید: 147,879
فروش: 144,885
12.35٪
60
129,964 تومان
127,333 تومان
5.2617 تتر
خرید: 129,964
فروش: 127,333
2.034٪
61
19,769,880 تومان
19,369,680 تومان
800.4 تتر
خرید: 19,769,880
فروش: 19,369,680
10.042٪
62
10,341,890 تومان
10,132,540 تومان
418.7 تتر
خرید: 10,341,890
فروش: 10,132,540
9.468٪
63
47,128 تومان
46,174 تومان
1.908 تتر
خرید: 47,128
فروش: 46,174
10.351٪
64
33,775 تومان
33,091 تومان
1.3674 تتر
خرید: 33,775
فروش: 33,091
8.639٪
65
3,770,949 تومان
3,694,614 تومان
152.67 تتر
خرید: 3,770,949
فروش: 3,694,614
0.039٪
66
129,570,025 تومان
126,947,150 تومان
5245.75 تتر
خرید: 129,570,025
فروش: 126,947,150
7.644٪
67
4,843 تومان
4,745 تومان
0.19607 تتر
خرید: 4,843
فروش: 4,745
10.434٪
68
7,946 تومان
7,785 تومان
0.3217 تتر
خرید: 7,946
فروش: 7,785
11.329٪
69
8,663 تومان
8,488 تومان
0.35073 تتر
خرید: 8,663
فروش: 8,488
5.193٪
70
33,804 تومان
33,120 تومان
1.3686 تتر
خرید: 33,804
فروش: 33,120
6.854٪
71
70,839,847 تومان
69,405,842 تومان
2868.01 تتر
خرید: 70,839,847
فروش: 69,405,842
19.979٪
72
4,395 تومان
4,306 تومان
0.17793 تتر
خرید: 4,395
فروش: 4,306
8.792٪
73
1,445,395 تومان
1,416,136 تومان
58.518 تتر
خرید: 1,445,395
فروش: 1,416,136
6.924٪
74
389,865 تومان
381,973 تومان
15.784 تتر
خرید: 389,865
فروش: 381,973
9.661٪
75
2,823 تومان
2,766 تومان
0.11428 تتر
خرید: 2,823
فروش: 2,766
10.53٪
76
18,851 تومان
18,469 تومان
0.76318 تتر
خرید: 18,851
فروش: 18,469
1.617٪
77
719,042 تومان
704,486 تومان
29.111 تتر
خرید: 719,042
فروش: 704,486
1.28٪
78
18,117 تومان
17,751 تومان
0.7335 تتر
خرید: 18,117
فروش: 17,751
9.164٪
79
1,319 تومان
1,292 تومان
0.053403 تتر
خرید: 1,319
فروش: 1,292
9.149٪
80
4,335,838 تومان
4,248,068 تومان
175.54 تتر
خرید: 4,335,838
فروش: 4,248,068
4.275٪
81
24,673 تومان
24,173 تومان
0.9989 تتر
خرید: 24,673
فروش: 24,173
82
7,809 تومان
7,651 تومان
0.31616 تتر
خرید: 7,809
فروش: 7,651
8.112٪
83
31,994 تومان
31,346 تومان
1.2953 تتر
خرید: 31,994
فروش: 31,346
8.569٪
84
32,965 تومان
32,297 تومان
1.3346 تتر
خرید: 32,965
فروش: 32,297
13.315٪
85
2,681,975 تومان
2,627,684 تومان
108.582 تتر
خرید: 2,681,975
فروش: 2,627,684
14.473٪
86
223,747 تومان
219,218 تومان
9.0586 تتر
خرید: 223,747
فروش: 219,218
10.505٪
87
6,627 تومان
6,493 تومان
0.26829 تتر
خرید: 6,627
فروش: 6,493
5.462٪
88
807 تومان
791 تومان
0.032678 تتر
خرید: 807
فروش: 791
12.938٪
89
42,847 تومان
41,980 تومان
1.7347 تتر
خرید: 42,847
فروش: 41,980
12.468٪
90
55,323 تومان
54,203 تومان
2.2398 تتر
خرید: 55,323
فروش: 54,203
11.242٪
91
30,729 تومان
30,107 تومان
1.2441 تتر
خرید: 30,729
فروش: 30,107
10.58٪
92
1,800 تومان
1,764 تومان
0.07288 تتر
خرید: 1,800
فروش: 1,764
11.36٪
93
183,188 تومان
179,479 تومان
7.4165 تتر
خرید: 183,188
فروش: 179,479
13.681٪
94
181,587 تومان
177,911 تومان
7.3517 تتر
خرید: 181,587
فروش: 177,911
17.578٪
95
53,871 تومان
52,780 تومان
2.181 تتر
خرید: 53,871
فروش: 52,780
8.912٪
96
23,773 تومان
23,292 تومان
0.96247 تتر
خرید: 23,773
فروش: 23,292
14.707٪
97
426,075 تومان
417,450 تومان
17.25 تتر
خرید: 426,075
فروش: 417,450
11.65٪
98
138,448 تومان
135,646 تومان
5.6052 تتر
خرید: 138,448
فروش: 135,646
10.494٪
99
3,688 تومان
3,613 تومان
0.14931 تتر
خرید: 3,688
فروش: 3,613
7.169٪
100
32,392 تومان
31,736 تومان
1.3114 تتر
خرید: 32,392
فروش: 31,736
8.287٪