قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#
ارز دیجیتال
قیمت خرید
قیمت فروش
قیمت جهانی
تغییرات
51
3,765 تومان
3,697 تومان
0.13643 تتر
خرید: 3,765
فروش: 3,697
4.834٪
52
552,552 تومان
542,542 تومان
20.02 تتر
خرید: 552,552
فروش: 542,542
0.989٪
53
1,476,048 تومان
1,449,308 تومان
53.48 تتر
خرید: 1,476,048
فروش: 1,449,308
1.02٪
54
104,576 تومان
102,682 تومان
3.789 تتر
خرید: 104,576
فروش: 102,682
5.426٪
55
165,020 تومان
162,031 تومان
5.979 تتر
خرید: 165,020
فروش: 162,031
1.385٪
56
19,891 تومان
19,531 تومان
0.7207 تتر
خرید: 19,891
فروش: 19,531
0.854٪
57
840,972 تومان
825,737 تومان
30.47 تتر
خرید: 840,972
فروش: 825,737
3.851٪
58
722,844 تومان
709,749 تومان
26.19 تتر
خرید: 722,844
فروش: 709,749
1.159٪
59
47,966 تومان
47,097 تومان
1.7379 تتر
خرید: 47,966
فروش: 47,097
1.138٪
60
301,392 تومان
295,932 تومان
10.92 تتر
خرید: 301,392
فروش: 295,932
0.906٪
61
4,093,080 تومان
4,018,930 تومان
148.3 تتر
خرید: 4,093,080
فروش: 4,018,930
2.559٪
62
2,337 تومان
2,295 تومان
0.08469 تتر
خرید: 2,337
فروش: 2,295
0.93٪
63
21,630 تومان
21,238 تومان
0.7837 تتر
خرید: 21,630
فروش: 21,238
5.93٪
64
13,610 تومان
13,363 تومان
0.4931 تتر
خرید: 13,610
فروش: 13,363
1.577٪
65
6,563,832 تومان
6,444,922 تومان
237.82 تتر
خرید: 6,563,832
فروش: 6,444,922
3.824٪
66
79,295 تومان
77,858 تومان
2.873 تتر
خرید: 79,295
فروش: 77,858
2.097٪
67
50,500 تومان
49,585 تومان
1.8297 تتر
خرید: 50,500
فروش: 49,585
4.394٪
68
121,247 تومان
119,050 تومان
4.393 تتر
خرید: 121,247
فروش: 119,050
5.045٪
69
202,584 تومان
198,914 تومان
7.34 تتر
خرید: 202,584
فروش: 198,914
3.337٪
70
1,505,856 تومان
1,478,576 تومان
54.56 تتر
خرید: 1,505,856
فروش: 1,478,576
6.024٪
71
10,231,320 تومان
10,045,970 تومان
370.7 تتر
خرید: 10,231,320
فروش: 10,045,970
1.147٪
72
210,505 تومان
206,692 تومان
7.627 تتر
خرید: 210,505
فروش: 206,692
0.897٪
73
20,810 تومان
20,433 تومان
0.754 تتر
خرید: 20,810
فروش: 20,433
5.072٪
74
8,746 تومان
8,588 تومان
0.3169 تتر
خرید: 8,746
فروش: 8,588
0.969٪
75
63,397 تومان
62,249 تومان
2.297 تتر
خرید: 63,397
فروش: 62,249
0.569٪
76
2,543 تومان
2,497 تومان
0.09214 تتر
خرید: 2,543
فروش: 2,497
1.891٪
77
2,543 تومان
2,497 تومان
0.09214 تتر
خرید: 2,543
فروش: 2,497
1.891٪
78
331,476 تومان
325,471 تومان
12.01 تتر
خرید: 331,476
فروش: 325,471
4.163٪
79
5,650 تومان
5,547 تومان
0.2047 تتر
خرید: 5,650
فروش: 5,547
2.968٪
80
8,442,840 تومان
8,289,890 تومان
305.9 تتر
خرید: 8,442,840
فروش: 8,289,890
1.729٪
81
258 تومان
253 تومان
0.009351 تتر
خرید: 258
فروش: 253
0.917٪
82
20,645 تومان
20,271 تومان
0.748 تتر
خرید: 20,645
فروش: 20,271
0.416٪
83
163 تومان
160 تومان
0.005888 تتر
خرید: 163
فروش: 160
1.5٪
84
7,104,240 تومان
6,975,540 تومان
257.4 تتر
خرید: 7,104,240
فروش: 6,975,540
0.39٪
85
2,679 تومان
2,631 تومان
0.09707 تتر
خرید: 2,679
فروش: 2,631
0.868٪
86
823,860 تومان
808,935 تومان
29.85 تتر
خرید: 823,860
فروش: 808,935
1.224٪
87
5,332,320 تومان
5,235,720 تومان
193.2 تتر
خرید: 5,332,320
فروش: 5,235,720
1.152٪
88
309 تومان
303 تومان
0.011195 تتر
خرید: 309
فروش: 303
5.607٪
89
34,779 تومان
34,149 تومان
1.2601 تتر
خرید: 34,779
فروش: 34,149
0.8٪
90
117,824 تومان
115,690 تومان
4.269 تتر
خرید: 117,824
فروش: 115,690
4.02٪
91
379,721 تومان
372,842 تومان
13.758 تتر
خرید: 379,721
فروش: 372,842
5.482٪
92
13,861 تومان
13,610 تومان
0.5022 تتر
خرید: 13,861
فروش: 13,610
2.41٪
93
62,873 تومان
61,734 تومان
2.278 تتر
خرید: 62,873
فروش: 61,734
2.399٪
94
170,678 تومان
167,586 تومان
6.184 تتر
خرید: 170,678
فروش: 167,586
0.864٪
95
95,303 تومان
93,576 تومان
3.453 تتر
خرید: 95,303
فروش: 93,576
0.174٪
96
25,850 تومان
25,382 تومان
0.9366 تتر
خرید: 25,850
فروش: 25,382
0.634٪
97
2,237,256 تومان
2,196,726 تومان
81.06 تتر
خرید: 2,237,256
فروش: 2,196,726
1.001٪
98
5,316 تومان
5,219 تومان
0.1926 تتر
خرید: 5,316
فروش: 5,219
2.013٪
99
7,993 تومان
7,848 تومان
0.2896 تتر
خرید: 7,993
فروش: 7,848
0.652٪
100
21,727 تومان
21,333 تومان
0.7872 تتر
خرید: 21,727
فروش: 21,333
3.47٪