قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

#
ارز دیجیتال
قیمت خرید
قیمت فروش
قیمت جهانی
تغییرات
شبکه
51
144,597 تومان
141,848 تومان
5.498 تتر
خرید: 144,597
فروش: 141,848
5.265٪
52
3,672,795 تومان
3,602,970 تومان
139.65 تتر
خرید: 3,672,795
فروش: 3,602,970
1.495٪
53
383,704 تومان
376,409 تومان
14.5895 تتر
خرید: 383,704
فروش: 376,409
0.34٪
54
262,082 تومان
257,100 تومان
9.9651 تتر
خرید: 262,082
فروش: 257,100
2.887٪
55
6,606,560 تومان
6,480,960 تومان
251.2 تتر
خرید: 6,606,560
فروش: 6,480,960
8.745٪
56
1,363 تومان
1,337 تومان
0.0518286 تتر
خرید: 1,363
فروش: 1,337
1.58٪
57
30,240 تومان
29,665 تومان
1.1498 تتر
خرید: 30,240
فروش: 29,665
25.141٪
ETH
58
32,836 تومان
32,211 تومان
1.2485 تتر
خرید: 32,836
فروش: 32,211
3.705٪
59
115,536 تومان
113,339 تومان
4.393 تتر
خرید: 115,536
فروش: 113,339
5.061٪
60
1,296,827 تومان
1,272,172 تومان
49.309 تتر
خرید: 1,296,827
فروش: 1,272,172
7.833٪
ETH
61
10,570 تومان
10,369 تومان
0.40191 تتر
خرید: 10,570
فروش: 10,369
6.954٪
62
116,930 تومان
114,707 تومان
4.446 تتر
خرید: 116,930
فروش: 114,707
63
3,430 تومان
3,364 تومان
0.1304 تتر
خرید: 3,430
فروش: 3,364
4.857٪
64
2,053 تومان
2,014 تومان
0.078064 تتر
خرید: 2,053
فروش: 2,014
16.44٪
BNB
65
26,284 تومان
25,785 تومان
0.9994 تتر
خرید: 26,284
فروش: 25,785
0.01٪
ETH
66
109,989 تومان
107,898 تومان
4.1821 تتر
خرید: 109,989
فروش: 107,898
1.784٪
67
145,839 تومان
143,066 تومان
5.5452 تتر
خرید: 145,839
فروش: 143,066
7.588٪
68
47,679 تومان
46,773 تومان
1.8129 تتر
خرید: 47,679
فروش: 46,773
4.944٪
69
6,082 تومان
5,967 تومان
0.23126 تتر
خرید: 6,082
فروش: 5,967
0.382٪
ETH
70
5,693 تومان
5,585 تومان
0.21648 تتر
خرید: 5,693
فروش: 5,585
18.632٪
ETH
71
363 تومان
356 تومان
0.013804 تتر
خرید: 363
فروش: 356
6.545٪
ETH
72
961 تومان
943 تومان
0.036557 تتر
خرید: 961
فروش: 943
16.058٪
ETH
73
8,055 تومان
7,902 تومان
0.30626 تتر
خرید: 8,055
فروش: 7,902
10.356٪
ETH
74
1,309,740 تومان
1,284,840 تومان
49.8 تتر
خرید: 1,309,740
فروش: 1,284,840
3.536٪
75
48,813 تومان
47,885 تومان
1.856 تتر
خرید: 48,813
فروش: 47,885
8.033٪
ETH
76
958,909 تومان
940,678 تومان
36.4604 تتر
خرید: 958,909
فروش: 940,678
5.158٪
ETH
77
145,286 تومان
142,524 تومان
5.5242 تتر
خرید: 145,286
فروش: 142,524
0.152٪
ETH
78
153,700 تومان
150,778 تومان
5.8441 تتر
خرید: 153,700
فروش: 150,778
9.916٪
BNB
79
60,994,434 تومان
59,834,844 تومان
2319.18 تتر
خرید: 60,994,434
فروش: 59,834,844
3.891٪
ETH
80
17,826 تومان
17,487 تومان
0.6778 تتر
خرید: 17,826
فروش: 17,487
16.062٪
ETH
81
43,400 تومان
42,575 تومان
1.6502 تتر
خرید: 43,400
فروش: 42,575
8.78٪
BSC
82
26,287 تومان
25,787 تومان
0.9995 تتر
خرید: 26,287
فروش: 25,787
0.03٪
ETH
83
5,348 تومان
5,247 تومان
0.20336 تتر
خرید: 5,348
فروش: 5,247
0.703٪
ETH
84
13,395,116 تومان
13,140,456 تومان
509.32 تتر
خرید: 13,395,116
فروش: 13,140,456
1.458٪
ETH
85
22,936 تومان
22,500 تومان
0.8721 تتر
خرید: 22,936
فروش: 22,500
1.346٪
ETH
86
2,766 تومان
2,714 تومان
0.10519 تتر
خرید: 2,766
فروش: 2,714
9.974٪
87
1,007,579 تومان
988,424 تومان
38.311 تتر
خرید: 1,007,579
فروش: 988,424
12.441٪
ETH
88
28,002 تومان
27,469 تومان
1.0647 تتر
خرید: 28,002
فروش: 27,469
8.135٪
89
38,067 تومان
37,343 تومان
1.4474 تتر
خرید: 38,067
فروش: 37,343
3.378٪
ETH
90
2,829 تومان
2,776 تومان
0.10758 تتر
خرید: 2,829
فروش: 2,776
0.514٪
91
33 تومان
33 تومان
0.0012617 تتر
خرید: 33
فروش: 33
3.08٪
TRX
92
1,054 تومان
1,034 تومان
0.040079 تتر
خرید: 1,054
فروش: 1,034
15.312٪
ETH
93
594,091 تومان
582,796 تومان
22.589 تتر
خرید: 594,091
فروش: 582,796
7.332٪
ETH
94
1,055,945 تومان
1,035,870 تومان
40.15 تتر
خرید: 1,055,945
فروش: 1,035,870
6.941٪
ETH
95
7,386 تومان
7,245 تومان
0.28083 تتر
خرید: 7,386
فروش: 7,245
18.095٪
ETH
96
59,727 تومان
58,592 تومان
2.271 تتر
خرید: 59,727
فروش: 58,592
1.068٪
ETH
97
10,484 تومان
10,284 تومان
0.39862 تتر
خرید: 10,484
فروش: 10,284
3.964٪
ETH
98
8,580 تومان
8,417 تومان
0.32625 تتر
خرید: 8,580
فروش: 8,417
12.78٪
ETH
99
7,155 تومان
7,019 تومان
0.272065 تتر
خرید: 7,155
فروش: 7,019
10.377٪
ETH
100
53,265 تومان
52,253 تومان
2.0253 تتر
خرید: 53,265
فروش: 52,253
8.137٪